Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


„Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu dla pracowników, wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Celem szkolenia będzie zapoznanie się z ICF, jako narzędziem tworzenia i realizacji programów szeroko rozumianej rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pn. „Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Szkolenie adresowane jest do pracowników, wolontariuszy i przedstawicieli:
1. Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W szkoleniu uczestniczyć mogą przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu – 20 lipca 2015 r.) otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań zlecanych w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON.

Terminy:
Grupa I - 12-14.02.2016
Grupa II - 26-28.02.206
(decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do danej grupy podejmuje organizator)

Aplikacje zgłoszeniowe należy wysyłać na adres Stowarzyszenia "Krok za krokiem"
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, z dopiskiem: szkolenia ICF, lub skanem na adres: biuro@spdn.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kamilem Kabasińskim 84 627 14 38

Projekt Finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pliki do pobrania:

Zal_1_Deklaracja_udziału_w_projekcie (PDF), (Wielkość: 323.45 KB, Ilość pobrań: 667)
Zal_1_Deklaracja_udziału_w_projekcie (DOC), (Wielkość: 112.50 KB, Ilość pobrań: 578)
Zał_2_Formularz_zgloszenia_do_projektu (PDF), (Wielkość: 313.58 KB, Ilość pobrań: 622)
Zał_2_Formularz_zgłoszenia_do_projektu (DOC), (Wielkość: 121.00 KB, Ilość pobrań: 611)
Zał_3_Oświadczenie_uczestnika_projektu (PDF), (Wielkość: 306.25 KB, Ilość pobrań: 608)
Zał_3_Oswiadczenie_uczestnika_projektu (DOC), (Wielkość: 111.00 KB, Ilość pobrań: 593)
Konkurs_21_NGO_oferta, (Wielkość: 613.61 KB, Ilość pobrań: 746)
Konkurs_21_NGO_oferta Zaproszenie SPDN, (Wielkość: 406.57 KB, Ilość pobrań: 611)
Regulamin, (Wielkość: 345.46 KB, Ilość pobrań: 606)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.