Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

30 milowych kroków na 30 lat Stowarzyszenia „Krok za krokiem”

Zapraszamy do podróży przez 30 lat „Krok za krokiem”!

 

Szanowni Państwo,

15 listopada 2020 roku obchodzić będziemy Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Przez 30 lat pracy podjęliśmy wiele inicjatyw społecznych zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich, które były i są ważne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
W sytuacji epidemii, postanowiliśmy świętować Jubileusz, prezentując Państwu, za pośrednictwem Nowego Kuriera Zamojskiego, 30 milowych kroków, czyli inicjatyw, które stworzyły „markę” Stowarzyszenia. Przez ten czas Stowarzyszenie stało się pionierem rozwiązań systemowych oraz wiodącym w Polsce ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Niewątpliwy sukces Stowarzyszenia nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wielu osób: wychowanków, rodziców i pracowników, mieszkańców Zamojszczyzny, przedstawicieli samorządu i administracji rządowej, naukowców, darczyńców i sponsorów z całego świata oraz mediów.

Lek.med. Maria Król
Przewodnicząca
Stowarzyszenia „Krok za krokiem”

 


 Wieloletnia współpraca z dr Zofią Kułakowską

Od spotkania dr Zofii Kułakowskiej z Marią Król w 1991 roku rozpoczęła się 25-letnia współpraca. Dr Kułakowska była wówczas dyrektorem medycznym uznanego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Brukseli. Ta wybitna lekarka, naukowiec, przekazywała swoją wiedzę i doświadczenie pracownikom Stowarzyszenia oraz umożliwiała im kontakty ze światem nauki. Wspólnie z mężem, Janem - Pełnomocnikiem Rządu RP ds. negocjacji Polski z Unią Europejską - wspierali Stowarzyszenie. Z całą pewnością można powiedzieć, że gdyby nie wspomniane spotkanie w roku 1991, w Zamościu nie byłoby tej metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, a nawet nazwy „Krok za krokiem”, której była pomysłodawcą.

 


 

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu

W 1991 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu przekazał budynek po byłym żłobku na cel utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych. W czerwcu 1992 roku powołał na jego kierownika lek.med. Marię Król. Po niezbędnym remoncie i adaptacji, w sierpniu, Ośrodek został otwarty dla pierwszych 25 dzieci z porażeniem mózgowym. W strukturach Szpitala funkcjonował do końca 1999 roku, współfinansowany przez Stowarzyszenie. W 2000 roku został wydzielony ze struktur Szpitala i od tej pory prowadzony jest przez Stowarzyszenie, stając się Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, korzystającym z kontraktu z Lubelską Kasą Chorych, a obecnie NFZ. Budynek, po trzech rozbudowach aktualnie zajmuje powierzchnię 2200m2 i oprócz NZOZ mieści Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu. W Ośrodku jest Oddział Pobytu Dziennego, Zakład Fizjoterapii i Poradnia Rehabilitacyjna. Codziennie korzysta z niego około 170 osób.


 

Formacja personelu w Belgii, Anglii i na Węgrzech

Współpraca z dr Zofią Kułakowską zaowocowała rozpoczęciem szkoleń personelu zamojskiego Ośrodka w Brukseli, w Centrum Reedukacji „La Famille”, prowadzącym dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu metodą Nauczania Kierowanego. W Brukseli pracownicy odbywali miesięczne staże, w Zamościu korzystali z wykładów dr Zofii Kułakowskiej i warsztatów prowadzonych przez Yves Bawin – dyrektora brukselskiego Centrum. Wkrótce potem rozpoczęto współpracę z wolontariuszką - emerytowaną fizjoterapeutką z Anglii-Olive Surtees, a następnie kontakty z Percy Hedley Foundation z Newcastle. W placówkach Fundacji pracownicy Ośrodka i innych placówek Stowarzyszenia odbywali staże, poznając oprócz zasad Nauczania Kierowanego także nowoczesne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Pracownicy Fundacji prowadzili w Zamościu szkolenia i warsztaty, uczestnicząc także w ważnych dla Stowarzyszenia wydarzeniach. Należy podkreślić, że pomoc szkoleniowa z Belgii i Anglii była świadczona nieodpłatnie . W tym samym czasie pracownicy Ośrodka korzystali również z odpłatnych szkoleń, prowadzonych przez węgierskich konduktorów.

 


 Działalność Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju

W 1993 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, Koła Terenowego w Biłgoraju został utworzony Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju. Rok wcześniej powstało biłgorajskie Koło Terenowe Stowarzyszenia „Krok za krokiem”.
W 1993 roku Stowarzyszenie uzyskało od Urzędu Miasta Biłgoraj budynek, który dzięki dotacji z PFRON mogliśmy zaadoptować i wyposażyć dla potrzeb placówki. Z chwilą utworzenia, Ośrodek stał się jedyną w tym regionie placówką, z której mogły korzystać dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza pochodzące ze środowisk wiejskich, dla których była to jedyna szansa na uczestniczenie w edukacji i rehabilitacji wspólnie z rówieśnikami.
Działalność Koła Terenowego i Ośrodka przyczyniła się w istotny sposób do zrozumienia i akceptacji problemów niepełnosprawności przez społeczność lokalną. W ramach Ośrodka funkcjonują: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Lekarska Poradnia Rehabilitacyjna i Fizjoterapia Ambulatoryjna. Ośrodek jest finansowany ze środków PFRON i w oparciu o kontrakt z NFZ.
W budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 mieści się również Warsztat Terapii Zajęciowej i Niepubliczne Przedszkole Specjalne. Do wszystkich placówek biłgorajskie Koło Terenowe Stowarzyszenia „Krok za krokiem” zapewnia uczestnikom dowóz własnymi środkami transportu.

  

 


Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju
Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju został utworzony 1 września 1999 r. przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem”, Koło Terenowe w Biłgoraju. Mieści się przy ulicy Sienkiewicza 15.
Głównym celem terapii w Warsztacie jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu wewnętrznej równowagi, podniesieniu poczucia własnej wartości, zwiększeniu samodzielności..
W WTZ prowadzona jest terapia poprzez pracę, rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną oraz opiekę medyczną.
Warsztat jest również organizatorem wielu imprez, takich jak: wycieczki, rajdy, ogniska, kuligi, zawody sportowe, spotkania okolicznościowe, przedstawienia teatralne. WTZ czynnie uczestniczy w promowaniu wizerunku osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego członka społeczeństwa.
W zajęciach Warsztatu obecnie uczestniczy 45 osób z niepełnosprawnością, z terenu powiatu biłgorajskiego.
Zajęcia odbywają się w pracowniach: poligraficznej, stolarskiej, rękodzieła artystycznego, ceramiki i pralni, środowiskowo – przyrodniczej, animacji kulturalnej, wikliniarskiej, gospodarstwa domowego, plastycznej i rehabilitacji ruchowej.
Za zasługi w działalności na rzecz integracji, aktywizacji i rehabilitacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu biłgorajskiego Warsztat otrzymał w 2009 roku Medal Wojewody Lubelskiego.

 


Wyróżnienie Stowarzyszenia w I edycji Konkursu na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia „Pro Publico Bono” (1989-1999) i szereg innych.

Za swoją działalność Stowarzyszenie zostało uhonorowane m.in. Wyróżnieniem w I edycji konkursu za Najlepszą Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia w latach 1989-1999 „Pro Publico Bono” oraz Pierwszą Nagrodą „Pro Publico Bono” w roku 2004. Otrzymało również medal pamiątkowy Województwa Lubelskiego za wkład w rozwój inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców Województwa Lubelskiego (2010) oraz medal Wojewody Lubelskiego (2010). W 2018 r. Stowarzyszenie uhonorowano Medalem Ministra Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych - Odznaka Honorowa Primus in Agendo a także medalem Premiera RP z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pani Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia za swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych została wyróżniona przez Fundację im. Andrzeja Bączkowskiego (2010 r.). W roku 2010 została odznaczona orderem ECCE HOMO za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w roku 2011 – Nagrodą Honorową Rzecznika Praw Dziecka, otrzymała również nagrodę Morando 2011. W 2017 otrzymała tytuł – „Zasłużony dla Zamościa”, a rok później Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Węgier ( w 2001 roku Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP).
Pani Małgorzata Jagoda, Członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych” Krok za krokiem” otrzymała od Prezydenta RP w 2017 roku Medal Złoty za Wieloletnią Służbę.

 

 


 Działalność szkoleniowa i wydawnicza (ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, szkolenia i warsztaty, publikacje, filmy instruktażowe)

Po uzyskaniu i ugruntowaniu podstawowej wiedzy na temat skutecznego wsparcia osób z niepełnosprawnością, opartej na doświadczeniach zagranicznych Stowarzyszenie rozpoczęło działalność szkoleniową i wydawniczą. Jej celem było nieodpłatne rozpowszechnienie metody nauczania kierowanego, komunikacji alternatywnej i wspomaganej oraz zachęcanie do budowy systemu zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych (model zamojski). Przez 30 lat naszej działalności byliśmy organizatorami lub współorganizatorami kilku konferencji międzynarodowych, w których udział wzięli cenieni na całym świecie eksperci, zorganizowaliśmy ponad sto konferencji, sympozjów i szkoleń o charakterze ogólnopolskim. Wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji, filmów szkoleniowych i instruktażowych. Z perspektywy 30 lat, widzimy, że wielu uczestników naszych konferencji i szkoleń, szukało inspiracji i znalazło ją w Zamościu, co spowodowało, że także w innych miastach Polski i na Ukrainie, organizacje działające na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaczęły pracować na modelu zamojskim.
W uznaniu naszej wiedzy i doświadczenia przedstawiciele Stowarzyszenia zostali zaproszeni do pracy w różnorodnych krajowych zespołach konsultacyjno-doradczych, dając merytoryczny wkład w opracowanie wielu rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.