Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ

ecznego

          

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI NA RZECZ OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM
utworzona w ramach projektu Sieć MPD

 

DATA UTWORZENIA: 21.06.2010 R.

SIEDZIBA: ul. Kościelna 6, 91-437 Łódź

KRS: 0000357882

REGON: 060690239

NIP: 922-30-43-472

 

 

Skład sieci MPD

 

LISTA CZŁONKÓW ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PN OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI NA RZECZ OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

 

1. Stowarzyszenie  Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość; Pani: Maria Król, Aleksandra Wnuk

 

 2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska” z Warszawy, Ożarowska 75A, 01-444 Warszawa; Pani: Barbara Sińczuk, Bożena Wądołowska

 

 3. Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, Kościelna 6, 91-437 Łódź; Pani: Izabela Jachim-Kubiak, Bogdan Swoboda

 4. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny cel”, ul. Wasilkowska 12/31, 15-137 Białystok; Pani: Anna Krakowska, Krzysztof Rembeliński

 

 5. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Budowlana 12, Mińsk Mazowiecki; Pani: Grażyna Wiącek, Alina Majszyk

 

 6. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław

 

 7. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,  Kopernika 20, 56-300 Milicz

 

W projekcie uczestniczyło 101 osób z 35 organizacji pozarządowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, był on realizowany w okresie od 01.09.2008 r. do 30.09.2010 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu dzięki dofinansowaniu  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V- Dobre Rządzenie, Działanie 5.4.- Rozwój Potencjału Trzeciego  Sektora, Poddziałanie 5.4.2.- Rozwój Dialogu Obywatelskiego

  

 Inwentaryzacja potencjału i zasobów organizacji działających na rzecz osób z porażeniem mózgowym

 

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie uczestniczyły w konferencji służącej konsultacji standardów pracy z dzieckiem z mpd. Następnie opracowano  dokumenty służące do diagnozy  potencjału organizacji i przystąpiono do inwentaryzacji potencjału organizacji uczestniczących w projekcie. W miesiącach grudzień 2008 r, styczeń i luty 2009 r. przeanalizowano potencjał 27 organizacji. Inwentaryzacja została zakończona 31.05.2009 r.

 

 Opracowanie i wdrożenie standardów działania placówki dla osób z porażeniem mózgowym

 

Okres realizacji: 01.09.08-30.09.10 Opracowano standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin – „Co? Jak? Kiedy? I dlaczego?”(200 szt.). Zostały one poddane konsultacjom podczas konferencji w dniach 17-18 października 2008 r. W trakcie realizacji projektu przyjęto ostateczną wersję standardów, zaś organizacje, które zgodziły się je wdrożyć zostały poddane ocenie wdrażania i zarekomendowane przez eksperta jako placówki najlepiej spełniające przyjęte założenia. W sumie ocenie poddano 14 placówek z założonych 20.

 

W trakcie realizacji działań projektowych trwały prace związane z tworzeniem związku stowarzyszeń. Organizacja pod nazwą „Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” została wpisana do KRS na mocy postanowienia z 21.06.2010 r.

 

Członkami założycielami zostały 4 organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie (z Warszawy, Białegostoku, Łodzi i Zamościa). Podczas Zebrania Założycielskiego został przyjęty statut związku, siedziby użyczył Wnioskodawca (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość), zostały wybrane władze, które złożyły dokumenty rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy -XI Wydział Gospodarczy w Lublinie).

Liczba członków związku stowarzyszeń wzrosła z 4 do 7 organizacji członkowskich- przystąpiły organizacje z Wrocławia, Mińska Mazowieckiego, Milicza. W listopadzie 2010 r. siedziba Związku Stowarzyszeń została przeniesiona do Łodzi, zaś prezydencję przejęła Fundacja Kolorowy Świat. 

 

Lobbing na rzecz poprawy jakości życia osób z porażeniem mózgowym

 

Okres realizacji: 01.01.09-30.09.10.

 

Akcje Antydyskryminacyjne:

 

 1. „Pomóż Dzieciom Niepełnosprawnym z Zamojszczyzny dojechać do szkoły i przedszkola”- akcja medialna.
 2. „Niepełnosprawni-Pełnosprawni: Edukacja dla wszystkich” -05.05.2009
 3. Akcja propagująca Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Protokołu Fakultatywnego.
 4. „O potrzebie wsparcia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością”
 5. „Zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do mieszkalnictwa”
 6. „O potrzebie wsparcia rodzin dzieci niepełnosprawnych”
 7. „O skuteczną edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 8. „Roztocze przyjazne dla niepełnosprawnych”-24.09.10

 

Spotkania z władzą:

 

Celem spotkań z przedstawicielami władz samorządowych i rządowych było podjęcie dialogu i reprezentowanie interesów organizacji pozarządowych zrzeszonych w federacji Sieci MPD.

 

 Wypracowanie modelu szkoleń dla pracowników placówek zrzeszonych

 

Okres realizacji:01.09.08-28.02.09 r.

Na podstawie dokumentów diagnostycznych zbadano potrzeby szkoleniowe uczestników. Następnie zostali wybrani zleceniobiorcy, którzy opracowali programy szkoleń dla uczestników projektu. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczestników powstały 2 programy: program szkoleń wprowadzających dla kadr organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi zakładający realizacje 35 godzin podstawy programowej w formie wykładów i warsztatów oraz program szkoleń uzupełniających, specjalistycznych -70 godzin szkoleniowych.

 

Realizacja programów szkoleń dla pracowników placówek zrzeszonych w związku stowarzyszeń

 

W okresie 01.01.09-30.09.10 odbyły się:

 

Roczne konferencje: 23-24.01.09-68 osób, 13-14.02.10 r. – 49 osób,7-8.05.10 – 64 osoby.

 

Szkolenia:
1.18-22.05.09 35-godz. szkolenie wprowadzające -38 uczestników.
2. Dwa szkolenia specjalistyczne: Pierwsze 35 godz. szkolenie w dniach 28.09.09-02.10.09 (dla 14 osób) Drugie 35 godzinne szkolenie w dniach 05-09.10.09 r. (dla 16 osób)
3. 19-23.04.2010 r. odbyło się 35 godz. szkolenie wprowadzające-31 uczestników
4. Szkolenie specjalistyczne-zorganizowano dwa 5-dniowe szkolenia: w dniach 10-14.05.2010 (24 os.),oraz 17-21.05.2010 r.(24 os.).

 

Wizyty studyjne:

 1. 24-28.02.09 w Stowarzyszeniu Wnioskodawcy-8 osób
 2. 20.04 – 24.04.09 w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” we Wrocławiu-7 osób
 3.  22– 24.06. 2009 w Stowarzyszeniu Rehabilitacyjne Centrum Porozumiewania w Kwidzynie-8 osób
 4. 21-25.09.09 w Społecznym Komitecie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Gliwicach-4 osoby
 5. 22-24.11.09 w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska” w Warszawie- 8 osób
 6. 24-28.02.10 – w Stowarzyszeniu „Spokojne Jutro” w Warszawie-11 osób
 7. 15-19.03.10 r. w Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi, -10 osób
 8. 28.04. – 01.05. 10 r. w Stowarzyszeniu Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” w Gdańsku-11 osób
 9. 8-11.06.10 r. w Podlaskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny cel”-13 osób
 10. 05.07.10-14.07.10 r. w Percy Hedley Foundation w Wielkiej Brytanii-10 osób
 11. w dniach 20-24.09.2010 r. w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 8 osób z 6 organizacji uczestniczyło w wizycie studyjnej.

 

 Warsztaty z zakresu zwiększania efektywności działań organizacji sieciowych :


Odbyły się w dniach 24-26.09.10 w Miliczu, uczestniczyło w nich 25 uczestników projektu. Podczas warsztatów uczestnicy opracowywali strategię działania powstałego związku stowarzyszeń, chętne organizacje złożyły deklaracje przystąpienia do związku, wytyczyli kierunku planu działania związku przez najbliższe 12 miesięcy.

 

Działalność informacyjna

 

Zostało opracowanych, wydanych i rozpropagowanych VIII numerów Biuletynów Organizacji Działających na Rzecz Osób z MPD (8 x200 szt.,format A4).

biuletyn MPD 1

biuletyn MPD 2

biuletyn MPD 3

biuletyn MPD 4

biuletyn MPD 5

biuletyn MPD 6

biuletyn MPD 7

biuletyn MPD 8

 

wykaz organizacji uczestniczących w projekcie