Stowarzyszenie „Krok za krokiem” realizowało/realizuje w roku 2017 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych: 

 • "Wymiana doświadczeń w zakresie włączania społecznego młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym - na fundamencie polsko-węgierskiej przyjaźni"
  PRojekt DOFINANSOWANY W RAMACH WĘGIERSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POZARZĄDOWEJ
  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu 1.06.2017 – 31.12.2017)

 • "Aktywizacja Społeczno-zawodowa dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi z Zamojszczyzny"
  Projekt dofiansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 • "Ja też chcę, mogę, potrafię!" Projrkt dofanansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Województwo Lubelskie.
  Data rozpoczęcia: 01.06.2017
  Data zakończenia: 31.12.2017

 • "Aktywni w sporcie i sztuce 2017"
  Data rozpoczęcia: 01.06.2017
  Data zakończenia: 31.12.2017
  Projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 • "Krok za krokiem do organizacji zintegrowanego usprawniania osób z niepełnosprawnością w Krzemieńcu na Ukrainie"
  Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2017
  Data zakończenia projektu: 31.12.2017
  program RITA – Przemiany w regionie
  Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 • "Aktywizacja społeczno-zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością"
  Data rozpoczęcia: 01.06.2017 r.
  Data zakończenia: 31.12.2017 r.
  Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

Stowarzyszenie „Krok za krokiem” realizowało/realizuje w roku 2015 i 2016 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

 

 • Projekt „3w1”- Implementacja modelu zintegrowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych zgodnie z koncepcją biopsychospołeczną niepełnosprawności w latach 2015-2017 na Zamojszczyźnie - dofinansowany ze środków PFRON.
 • Projekt pn.„ Od pacjenta do obywatela promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF” dofinansowany ze środków PFRON
 • Działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, dofinansowany przez Miasto Zamość.
   
 • Finansowanie asystenta/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – mieszkańców m. Zamościa w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadanie dofinansowane z UM Zamość
   
 • Finansowanie asystenta/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – mieszkańców Gminy Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadanie dofinansowane z Urzędu Gminy Zamość
   
 • „Integracyjna Spartakiada z okazji Tygodnia rodziny” – Projekt dofinansował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Powiat Zamojski oraz Miasto Zamość.
   
 • Projektu pn. „Aktywni w sporcie i sztuce” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie
   
 • Dofinansowanie przez PFRON rozbudowy ośrodka w Zamościu o wielefunkcyjną salę rehabilitacyjno-terapeutyczną
   
 • Wolontariat Europejski - Projekt finansowany przez KE w ramach programu Erasmus +
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Ja też chcę, mogę, potrafię!”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
 • Realizacja zadania publicznego – Program aktywizacji społeczno – zawodowej dorosłych osób niepęłnosprawnych z Zamościa i Biłgoraja. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Gala Aktywnych i Solidarnych 2015″
 • Program Erasmus + Fundacja Edukacja dla Demokracji
   
 • Projekt pn: „Równym Krokiem” –upowszechnianie modelu partycypacji ukraińskich organizacji obywatelskich w budowie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na Ukrainie” dofinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie –RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu, Fundację Regionalnego Rozwoju i Integracji, Tarnopolski Regionalny Charytatywny Fundusz ,,Żyj z nadzieją", Tarnopolskie Edukacyjne Regionalne Centrum Rehabilitacji, KUTOR "Tarnopolskie Regionalne Centrum Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci", Rehabilitacyjno-Edukacyjne Centrum w Kamieńcu Podolskim, "Centrum Rehabilitacji Miasta Lwów "Źródło" .


Stowarzyszenie „Krok za krokiem” realizowało w roku 2012 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

   

 • Projekt „3w1″ dofinansowany ze środków PFRON.

 

 • Projekt pn.: „Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej (…)” - dofinansowany ze środków PFRON.

 

 • Działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, dofinansowany przez Miasto Zamość.

 

 • „Festiwal Sportu w Bondyrzu” – Projekt dofinansowany ze środków Starostwa Zamojskiego oraz Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Dwa Żywioły”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepelnosprawnych. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Dwa Żywioły”. Umowa zawarta z Powiatem Zamojskim.

 

 • Realizacja Projektu pn.: „Sport dla Wszystkich”. Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

 

 • Realizacja umowy o dofinansowanie robót budowlanych w Bialobrzegach. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim, dofinansowanie ze środków PFRON.

 

 

 • Realizacja umowy o dofinansowanie robót budowlanych w Bondyrzu. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim, dofinansowanie ze środków PFRON.

 

 • Zadanie publiczne finansowane przez Miasto Zamość pn „Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych po uszkodzeniu mózgu”, w ramach realizacji projektu systemowego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa  realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

 • Realizacja zadania publicznego – organizacja Kursów Sędziego Boccia. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Niepełnosprawni sportowcy Sprawni w Sporcie”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego – Program aktywizacji społeczno – zawodowej dorosłych osób niepęłnosprawnych z Zamościa i Biłgoraja. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Gala Aktywnych i Solidarnych 2012″. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Ze sztuką i sportem za pan brat”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Projekt pn.: „Sprawnie w sieci” dofinansowany przez PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012.

 

 • Projekt pn.: „Ergoterapia (OT) – nowe wyzwanie dla polskiej rehabilitacji osób niepelnosprawnych„. Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – LEONARDO da Vinci, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 

Stowarzyszenie „Krok za krokiem” realizuje w roku 2011 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

 

 • Projekt  „Sieć Liderów” realizowany w partnerstwie z placówkami na Ukrainie, dofinansowany  przez Fundację „Edukacja dla Demokracji” w ramach Programu „Przemiany w regionie – RITA”.

 

 • Projekt „Sami zbudujmy swoją przyszłość – kształtowanie przedsiębiorczości u młodzieży niepełnosprawnej na Zamojszczyźnie” dofinansowany w ramach Programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Aktywnej Młodzieży”.

 

 • Projekt „3w1” realizowany w roku 2011 – dofinansowany ze środków PFRON.

 

 • Umowy na realizację dowozu dzieci do placówek edukacyjnych.

 

 • Projekt na dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa Hetmana.

 

 • Projekt „Dwa Żywioły” – udostępnianie turystyki kajakowej i wspinaczkowej osobom z  niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim.

 

 • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • „Sobotni Klub Ogrodniczo – Przyrodniczy i Klub Blissa”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • „Spotkajmy się w Bondyrzu” – poprzez sport do integracji i aktywnego życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na Zamojszczyźnie. Organizacji Spartakiady – ponadgminnej imprezy sportowo-integracyjnej. Umowa Zawarta z Powiatem Zamojskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Zamościu.

 

 • Zadanie publiczne finansowane przez Miasto Zamość pn „Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych po uszkodzeniu mózgu”, w ramach realizacji projektu systemowego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa  realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

 • Realizacja Projektu w ramach Programu „Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu”, dofinansowanego ze środków PFRON.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Sport kluczem do samodzielności”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Festiwal sztuk wszelakich”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Wypoczynek letni dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Szczebrzeszyn.

 

 • Realizacja zadania publicznego z zakresu warsztatów komunikacji. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego – Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej. Umowa zawarta z Miastem Zamość.

 

 • Projekt pn.: „Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej (…)” - dofinansowany ze środków PFRON.

 

 • Projekt dotyczący wyposażenia Parku Terapeutyczno – Rekreacyjnego w Bondyrzu w zjazd linowy. Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

 

 • Projekt z zakresu likwidacji barier transportowych – zakup 2 autobusów, dofinansowany ze środków PFRON poprzez Miasto Zamość.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Komunikujmy się sprawnie”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Gala Aktywnych i Solidarnych 2011″. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Zimowa Spartakiada”. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • Projekt  „Ukraina pomostem dla współpracy polsko – rosyjskiej” dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności- „Przemiany w regionie RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.