Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

PFRON 2019-2022

Projekt pn.: Modelowy system wsparcia na Zamojszczyźnie szansą na rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością
Projekt dofinansowany ze środków PFRON

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w  Zamościu od 01.04.2019 roku rozpoczyna realizację projektu pn.: „Modelowy system wsparcia na Zamojszczyźnie szansą na rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku (projekt wieloletni).

Celem projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uzyskania i utrzymania możliwie największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych, pełnego włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia oraz zwiększenie samodzielności osobistej i niezależności społecznej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 19 i 26 Konwencji ONZ o

prawach ON.

Projekt jest unikalną szansą na rozwój, zwiększenie samodzielności osobistej i niezależności społecznej niepełnosprawnych osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia. Celem jest wyrównywanie szans grupy podwójnie dyskryminowanej z racji ciężkości dysfunkcji (osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagają wysokiego poziomu wsparcia) i miejsca zamieszkania (tereny wiejskie).

 

Proponowany w Projekcie Modelowy system zapewnia wczesne, ciągłe, kompleksowe i dostępne wsparcie osobom z niepełnosprawnościami oraz związane z nim odciążenie i poprawę jakości życia rodzin osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia w placówkach Stowarzyszenia, w których zostaną zorganizowane różne formy wsparcia: indywidualne i grupowe treningi samodzielności, treningi zamieszkania dla grupy Beneficjentów powyżej 16 roku życia, oraz poza placówkami: indywidualny instruktaż aktywności zwiększający dostępność otoczenia, a także specjalistyczny dowóz z opieką Beneficjentów do placówek by umożliwić im udział w treningach.

 

Modelowy system wsparcia jest odpowiedzią na istotny problem społeczny jakim jest objęcie wsparciem osób z niepełnoprawnością i ich rodzin w celu zapewnienia im pełnego rozwoju, samodzielności i niezależności. Na skutek realizacji projektu u Beneficjentów w różnym stopniu (zależnym głównie od wieku i ciężkości dysfunkcji) ulegnie poprawie samoobsługa i umiejętności życia codziennego, mobilność, komunikowanie się, komunikatywność w tym zgłaszanie potrzeb, myślenie, sprawczość, samosterowność, zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, prawidłowa samoocena, odporność emocjonalna,

nastąpi socjalizacja i adaptacja do życia w społeczeństwie na możliwie najwyższym poziomie.

 

Opis działań planowanych w ramach projektu:

Projekt obejmuje zwiększenie i rozwój samodzielności osób z niepełnosprawnością głównie sprzężoną (tj. nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności osobistej) i niezależności społecznej tych osób (277 osób w I etapie, 295 osób w II etapie, 318 osób w III etapie) poprzez dostarczenie im wszechstronnej rehabilitacji społecznej z wykorzystaniem modelowego

systemu wsparcia w 6 placówkach Wnioskodawców i w środowisku lokalnym Beneficjentów (wsparcie poza placówką jako uzupełnienie rehabilitacji prowadzonej w placówce - wsparcie nr 5a i 5b).

 

Projekt obejmuje Modelowy system wsparcia zindywidualizowany do potrzeb beneficjentów:

 

I. Indywidualne w placówkach:

1.a. indywidualne treningi dla dzieci w Ośrodku w Zamościu-przy udziale rodziców

1.b. indywidualne treningi dla dzieci w Ośrodku w Biłgoraju-przy udziale rodziców

 

II. Grupowe w placówkach

2.a. pobyt dzienny 4 godzinny od pon do pt dla dzieci i młodzieży w Ośrodku w Zamościu

2.b. pobyt dzienny 4 godzinny od pon do pt dla os.dorosłych w CAS2 w Białobrzegach

2.c.1. pobyt dzienny 4 godzinny od pon do pt dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do 25 r. ż. w Ośrodku w Biłgoraju

2.c.2. pobyt popołudniowy 4 godzinny 2 razy w tygodniu dla os. dorosłych w Ośrodku w Biłgoraju

2.c.3. pobyt popołudniowy 4 godzinny 1 raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży w Ośrodku w Biłgoraju

2.d. pobyt dzienny 8 godzinny od pon do pt dla osób dorosłych w CAS w Zamościu

3.a.1. pobyt popołudniowo-nocny od pon do czw dla osób powyżej 16 r.ż. w CAS w Zamościu

3.a.2. pobyt weekendowy całodobowy dla osób dorosłych w CAS w Zamościu

3.b. pobyt weekendowy całodobowy dla młodzieży i osób dorosłych w CAS3 w Biłgoraju

3.c. pobyt całotygodniowy dla osób dorosłych w CASON w Białobrzegach

4.a. transport do placówek w Zamościu i Białobrzegach - krótkie trasy

4.b. transport do placówek w Zamościu i Białobrzegach - długie trasy

4.c. transport do placówek w Biłgoraju

 

III. Wsparcie poza placówkami

5.a. indywidualny instruktaż aktywności w Zamościu i Białobrzegach

5.b. indywidualny instruktaż aktywności w Biłgoraju

 

 

Placówki Wnioskodawców świadczą wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej w trybie ciągłym całorocznym. Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań Stowarzyszenia.

 

Beneficjentów rekrutuje się do Projektu według następujących zasad:

1. Beneficjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z

uwzględnieniem wyłączeń zawartych w Zasadach).

2 . Beneficjent charakteryzuje się obniżonym poziomem funkcjonowania lub brakiem umiejętności/ kompetencji w zakresie mobilności, komunikacji, samoobsługi, samodzielności w funkcjonowaniu społecznym.

3. Powyższe dysfunkcje są potwierdzone wstępnym opisem funkcjonowania zgodnie z zestawem podstawowym ICF i diagnozą funkcjonalną lub/i psychologiczno-pedagogiczną lub/i medyczną lub/i wywiadem z rodzicem/opiekunem.

4. Beneficjent posiada potencjał rozumienia poleceń trenera (za wyjątkiem niemowląt i najmłodszych dzieci) choćby w minimalnym zakresie.

5. Rodzice/opiekunowie i/lub dorosły Beneficjent deklaruje wolę uczestnictwa i współpracy w Projekcie.

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.