Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Po debacie

Dnia 26 kwietnia 2013 r. o godz. 14:00 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ulicy ul. Partyzantów 3, odbyła się debatę pt. „Aktualne wyzwania polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce”. W debacie wzięli udział m.in

Dnia 26 kwietnia 2013 r. o godz. 14:00 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ulicy ul. Partyzantów 3, odbyła się debatę pt. Aktualne wyzwania polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych   w Polsce”.

W debacie wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pani Irena Wóycicka, Doradca Społeczny Prezydenta RP Pani Joanna Staręga-Piasek i dr Krzysztof Kurowski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jako pierwsza głos w debacie zabrała Joanna Staręga – Piasek, która poruszyła potrzebę odejścia od systemu pomocy świadczonego przez poszczególne instytucje, na rzecz systemu wsparcia świadczonego przez wiele instytucji jednocześnie.

- Żeby było to możliwe, należy rozwijać współpracę i budować partnerstwa między instytucjami,  bez partnerstwa każdy pozostanie w swoim przydziale z uczuciem, że dobrze wykonał obowiązku a zawiodła druga strona – mówiła Joanna Staręga-Piasek.

Następnie głos zabrała, Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. W swoim wystąpieniu skupiła się na pokazaniu różnicy między podejściem charytatywnym,  który jej zadaniem ciągle dominuje w Polsce a wspieraniem osób z niepełnosprawnością z poszanowaniem ich praw,  zwłaszcza prawa wyboru.

- Nie możemy ustawać w staraniach aby podejście do osoby z niepełnosprawnością uległo zmianie, nie możemy traktować osób z niepełnosprawnością tylko jako pacjentów, należy pamiętać że są oni przede wszystkim obywatelami.

Dopełnieniem wypowiedzi Marii Król, było wystąpienie dr Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – Polska ustawa o pomocy społecznej musi być zmieniona, bo nie jest zgodna z konwencją. Przewiduje usługi opiekuńcze a nie wspierające. A konwencja ma wyższość prawną nad ustawami, nawet tą o ochronie zabytków – mówił dr Kurowski.

Po wystąpieniach wprowadzających nastąpiła dyskusja z udziałem przedstawicieli  samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz osób z niepełnosprawnością. Poruszono szereg ważnych problemów, których rozwiązanie, możliwe jest jedynie na szczeblu rządowym, np. problem sądowego ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością, które bardzo często nie są uzasadnione.

Z problemów lokalnych, wymieniono niedostępność rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością – Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem – osoba z niepełnosprawnością powinna przejść przez Warsztat Terapii Zajęciowej, potem trafić do Zakładu Aktywności Zawodowej, a na koniec na otwarty bądź chroniony rynek pracy, niestety w Zamościu system ten kończy się na WTZ ponieważ w Zamościu nie ma ani jednego Zakładu Aktywności Zawodowej, a i rynek pracy jest niedostępny – mówił jeden z uczestników debaty.

Cieszy aktywność osób z niepełnosprawnością, którzy licznie zabierali głos w swojej sprawie.  - Chciałbym mieć możliwość decydowania o swojej przyszłości, bo ja najlepiej wiem co jest mi najbardziej potrzebne. Potrzebuje jedynie wsparcia osoby/ tzw. asystenta osoby z niepełnosprawnością we własnym domu, nie chcę natomiast trafić do placówki pomocy społecznej, która jest mi obca – mówił jeden z nich.

Media o debacie:

TVK Zamość

Nasze Miasto Zamość

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.