Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Projekt: Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

O PROJEKCIE
Tytuł projektu
Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF.
Cel projektu:
Celem projektu jest przygotowanie specjalistycznych kadr, których zdobyta wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa wżyciu społecznym.
Działania
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
Czas trwania:
Rozpoczęcie 2015-04-01
Zakończenie2015-12-31

DZIAŁANIA PROJEKTU

A - SZKOLENIA
Działanie A (maj, październik 2015)

Działanie A (maj, październik 2015) - Szkolenia dla kadry, rodziców i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej, z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, ICF oraz AAC.

Szkolenie I

Szkolenie II- Rekrutacja będzie przeprowadzona we wrześniu 2015 roku.

Działanie A - Szkolenia dla kadry, rodziców i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej, z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, ICF oraz AAC - kadra (terapeuci), rodzice, wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej z placówek i organizacji z terenu całej Polski obejmujących opieką osoby niepełnosprawne, zwłaszcza dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu.
W ramach szkoleń będzie realizowany moduł wykładowy oraz warsztatowy (obserwacje zajęć).
Każde ze szkoleń będzie trwało pięć dni od poniedziałku do piątku włącznie.

B - STAŻE
Działanie B (wrzesień 2015)

Rekrutacja będzie przeprowadzona w czerwcu 2015 roku.

Działanie B (wrzesień 2015) - Staże dla kadry, rodziców i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej, z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, ICF oraz AAC.

Działanie B - Staże dla kadry, rodziców i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej, z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, ICF oraz AAC - kadra (terapeuci), rodzice i wolontariusze z placówek i organizacji z terenu całej Polski, zajmujących się rehabilitacją zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu.
Staże będą polegały na jednotygodniowym (od poniedziałku do piątku) pobycie w placówkach Stowarzyszenia. Stażyści włączą się do zespołu terapeutycznego i będą pracować pod opieką opiekuna stażu.

C - WARSZTATY
Działanie C (wrzesień 2015)

Rekrutacja będzie przeprowadzona w czerwcu 2015 roku.

Działanie C (wrzesień 2015) - Warsztaty z konduktorem z Instytutu Peto.

Działanie C- Warsztaty z konduktorem z Instytutu Peto (Węgry) + kadra (terapeuci) i wolontariusze z placówek
i organizacji z terenu całej Polski, zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z wczesnym uszkodzeniem mózgu. W ramach wsparcia C planujemy zorganizować
trwające 1 tydzień warsztaty. Podczas realizacji Wsparcia C podjęta zostanie tematyka zastosowania
Systemu Nauczania Kierowanego (w formie warsztatów) w odniesieniu do pracy z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

D - KONFERENCJA
Działanie D (11-12 grudnia 2015)

Działanie D (11-12 grudnia 2015) - Konferencja szkoleniowa z zakresu ICF i Konwencji ONZ.

Działanie D – Konferencja szkoleniowa z zakresu ICF i Konwencji ONZ - wszyscy zainteresowani i zobligowani do zapoznania się z problematyką społeczną dotyczącą osób z niepełnosprawnością (z terenu Polski i zagranicy) - terapeuci, lekarze, wolontariusze, rehabilitanci, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki i pielęgniarze, terapeuci zajęciowi, socjolodzy, masażyści, naukowcy, studenci, osoby z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (np. rodzice ...), przedstawiciele władz samorządowych i ogólnopolskich itp... .

W ramach wsparcia D planujemy zorganizować dwudniową konferencję szkoleniową pn.: „Konsekwencje wdrażania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych dla organizacji systemowego wsparcia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Obowiązująca w Polsce Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych oraz Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF, WHO, 2001), przetłumaczona na język polski, ale wciąż u nas nie stosowana, a także jej zmodyfikowana wersja dla dzieci i młodzieży (ICF-CY, WHO, 2007) wskazują wyraźny odwrót od dominacji medycznego podejścia do niepełnosprawności, promując jej biopsychospołeczny model. W tym ujęciu niepełnosprawność jest efektem interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami środowiskowymi, w tym wynikającymi z postaw ludzkich, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami.

Wiedza i zrozumienie modelu bio-psycho-społecznego niepełnsprawności w Polsce jest na niskim poziomie. Dotyczy to wszystkich środowisk zaangażowanych w organizację i realizację polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. W Polsce dominuje model medyczny niepełnoprawności i niemu jest podporządkowana organizacja wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Dla autentycznej realizacji przepisów Konwencji ONZ jest niezbędnie konieczne rozpowszechnianie wiedzy spójnej z holistycznym kierunkiem myślenia o niepełnosprawności wyznaczanym przez ICF, poznania działań zwiększających uczestnictwo w życiu społecznym i modyfikujących środowisko w tym Occupational therapy (ergoterapia).

Zastosowanie wiedzy i praktyki w tym zakresie, opartej na dowodach, stanowi warunek konieczny zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób ze złożonymi dysfunkcjami (wymagających wysokiego poziomu), wśród których istotną grupę stanowią osoby z MPD.

 

Gośćmi honorowymi będą prof. Peter Rosenbaum i dr. Zofia Kołakowska
Peter Rosenbaum - Profesor w Klinice Pediatrii na Uniwersytecie McMaster w Hamilton, członek stowarzyszony w Departamencie Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki, współzałożyciel CanChild Centrum Badań Niepełnosprawności Dziecięcej, pediatra rozwojowy i badacz niepełnosprawności dziecięcej. Jego zainteresowania badawcze obejmują usługi skoncentrowane wokół rodziny, rokowania u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; pomiar i klasyfikacja stanu funkcjonalnego dzieci niepełnosprawnych i tłumaczenie wiedzy.
Zofia Kołakowska – wybitny neurolog dziecięcy zajmujący się problemami rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego; były ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO); były dyrektor medyczny Centrum Rehabilitacji La Famille w Burkseli; były prezes Związku Neuropediatrów Belgijskich; autor wielu publikacji min. „Wczesne uszkodzenie mózgu. Od Neurofizjologii do rehabilitacji.” Współtwórczyni Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Zamościu i honorowy członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.

 

E - WARSZTATY
Działanie E (początek grudnia 2015)

Rekrutacja będzie przeprowadzona w listopadzie 2015 roku.

Działanie E (początek grudnia 2015) - Warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych.

Działanie E - Warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych. - kadra (terapeuci) i wolontariusze z placówek i organizacji z terenu całej Polski, zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu.W ramach tej formy wsparcia odbędą się 2 warsztaty (każdy trwający 5 dni) z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych. Termin AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza komunikację wspomagającą i alternatywną. Komunikacja wspomagająca zawiera wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Istnieje wiele wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, które dają dziecku możliwość komunikowania się. Należą do nich systemy gestów, różnorodne systemy obrazkowe, piktogramy lub symbole abstrakcyjne. Możliwości i potrzeby każdego dziecka oceniane są przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów i na tej podstawie odpowiedni sposób porozumiewania się wprowadzany jest w życie. Warsztaty umożliwią zapoznanie się metodami, pomocami, sprzętem,formami pracy z osobą niemówiącą. Warsztaty podejmą tematykę możliwości komunikacji z pacjentami z poważnymi problemami w komunikacji z wykorzystaniem wizualnych pomocy. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę na temat budowania tych pomocy oraz dobór ich w zależności od sytuacji.

Warsztaty poprowadzi specjalista ds. AAC – Dorothy Fraser - reprezentant na kraje Europy Środkowej i Wschodniej Centrals Coast Children's Foundation i ISAAC, oraz Specjalista ds. AAC – Agnieszka Pilch – ze Stowarzyszenia „Mówić bez słów”.

 

F - WARSZTATY
Działanie F (czerwiec 2015)

Działanie F (czerwiec 2015) - Warsztaty z zakresu analizy czynników ułatwiających uczestnictwo.

Działanie F - Warsztaty z zakresu analizy czynników ułatwiających uczestnictwo.

Warsztaty te będą poprowadzone przez Annette Majnemer – specjalistę z zakresu ergoterapii. Będą to warsztaty w zakresie identyfikacjibiomedycznych, osobistych i środowiskowych czynników, które najbardziej wpływają na rozwój, funkcjonowanie i jakość życia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, określania czynników ograniczających i ułatwiających uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych wśród młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, doskonalenia motywacji u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, eliminowania trudności w zachowaniu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Annette Majnemer OT, PhD, FCAHS – jest Dyrektorem the School of Physical & Occupational Therapy oraz Prodziekanem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie McGill (Montreal, Quebec, Canada. Jest profesorem Wydziałów Pediatrii i Neurologii i Neurochirurgii. https://www.mcgill.ca/spot/faculty/majnemer

Annette Majnemer jest współredaktorem wielu wiodących czasopism branżowych poświęconych tematyce pediatrii i neurologii dziecięcej np.: „Physical & Occupational Therapy in Pediatrics”, „Developmental Medicine Child Neurology”.

Prowadzi również stronę internetową, która zapewnia przyjazne dla użytkownika informacje o najnowszych wynikach badań dla rodzin i lekarzy. Niedawno wydała książkę na temat oceny wyników dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które są objęte klasyfikacją ICF-CY.

Dr. Keiko Shikako-Thomas – jest współpracownikiem Annette Majnemer. Współpracują ze sobą w zakresie Occupational Therapy (ergoterapii). https://www.mcgill.ca/spot/faculty/keiko-shikako-thomas

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.