Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Projekt „Sprawnie w sieci”

PROJEKT SPRAWNIE W SIECI
(KONFERENCJE, SZKOLENIA, WIZYTY STUDYJNE)
OKRES REALIZACJI: CZERWIEC 2012- MAJ 2013 R.


Strona Projektu
www.siecmpd.spdn.pl


Screen strony sieci MPD


REALIZACJA: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu i Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”

 

Celem projektu „Sprawnie w sieci” dofinansowanego przez PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 jest zwiększenie w okresie od 1 czerwca 2012 do 31 maja 2013 r. do 20 liczby członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Sieć MPD co zapewni zwiększenie potencjału tej organizacji a także przyczyni się do zwiększenia potencjału kadr i samych organizacji członkowskich.

 

 

Odbędzie się to poprzez:

- upowszechnienie MODELU systemu całościowego wsparcia osób z porażeniem mózgowym i ich rodzin na etapie wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji, przygotowania zawodowego i wchodzenia w rynek pracy, wspomaganego mieszkalnictwa oraz dostępu do różnych form życia społecznego i kulturalnego,

- podniesienie kwalifikacji kadry (60 pracowników, członków, wolontariuszy) organizacji działających na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z udziałem ekspertów zatrudnionych w sieci placówek krajowych i partnerskich placówek zagranicznych (Wielka Brytania),

- podniesienie skuteczności działania 20 NGO’s działających na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje kadry zarządzającej NGO (członkowie organów wykonawczych, kadra menadżerska),

Uczestnicy projektu:

 

- 20 organizacji pozarządowych z terenu Polski działających w zakresie wsparcia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym ( w tym 7 organizacji członkowskich Sieci MPD),

- 40 pracowników, członków, wolontariuszy z organizacji biorących udział w projekcie zajmujących się bezpośrednią pracą wspierającą osoby niepełnosprawne w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym z tych organizacji,

- 20 pracowników, członków, wolontariuszy pełniących funkcje związane z zarządzaniem organizacjami uczestniczącymi w projekcie wymagających rozwinięcia kompetencji w zakresie zarządzania organizacją i jej finansami z tych organizacji.

W ramach realizacji projektu oferujemy:

  • Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu projektowania działań organizacji pozarządowych w odniesieniu do kierunków zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym  określonych w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodowej  Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

Moduł I:

Zintegrowane usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Moduł II.

a) rehabilitacja przez sport

b) wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

c) wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych

d) wsparcie dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Zajęcia odbywać się będą w Zamościu

Przed podjęciem decyzji, w którym module II chcą wziąć udział, uczestnicy odbędą wizytę studyjną w placówkach Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu

  • Udział w warsztatach dla kadry zarządzającej i menadżerów organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie podnoszące sprawność zarządzania i jakość funkcjonowania NGO

Warsztaty poprowadzą wynajęci specjaliści w zakresie odpowiadającym treściom warsztatów

a)warsztaty z zakresu marketingu społecznego w organizacjach pozarządowych.

b) warsztaty z zakresu finansów w NGO

c)warsztaty dla z zakresu zarządzania NGO

  • Udział w konferencjach na temat organizacji systemowego wsparcia osób z porażeniem mózgowym, podczas których zostaną zaprezentowane rozwiązania systemowe, stałe i stabilne oraz wieloprofilowe, zintegrowane, trans dyscyplinarne, stwarzające alternatywę dla powszechnych w Polsce krótkoterminowych działań opartych na akcyjności wsparcia tych osób. Zostaną przedstawione rozwiązania zgodne z aktualną wiedzą o problematyce mózgowego porażenia dziecięcego (neurofizjologiczą, neuropsychologiczną, społeczną ) oraz kierunkami wytyczonymi przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
  • Dostęp do biuletynu wydawanego raz na kwartał w ilości 200 egzemplarzy (format A4). Biuletyn będzie zawierał artykuły przygotowane przez ekspertów w dziedzinach zarządzania organizacją, finansowania działań organizacji, nawiązywania i prowadzenia współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej, artykuły beneficjentów (osób z problemem niepełnosprawności wyrażających swoje opinie na temat funkcjonowania polskiego systemu wsparcia tych osób) a także specjalistów pracujących z osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  • e-mailing– wszelkie informacje na temat działań projektowych, informacje na temat wydarzeń związanych z funkcjonowaniem środowiska organizacji działających na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym  będą rozsyłane drogą internetową do stworzonej bazy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

Działania projektu są bezpłatne. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają realizatorzy projektu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o odbytych szkoleniach.

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie spełniające warunki formalne opisane wyżej przy uczestnikach projektu proszone są o przesłanie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych niżej.

Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie www.spdn.pl.

Niezbędne dokumenty:

Pliki do pobrania:

Projekt „Sprawnie w sieci” - Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody..., (Wielkość: 203.00 KB, Ilość pobrań: 1010)
Projekt „Sprawnie w sieci” - Zaświadczenie organizacji uczestniczącej w projekcie, (Wielkość: 198.48 KB, Ilość pobrań: 1055)
Projekt „Sprawnie w sieci” - Deklaracja uczestnictwa w projekcie, (Wielkość: 239.60 KB, Ilość pobrań: 1085)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.