Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Rocznica ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych


Uroczysta ratyfikacja Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przez Prezydenta RP odbyła się 6 września 2012 roku.

Dzisiaj minęło 6 lat wdrażania przez Polskę jej zapisów. Poniżej przedstawiamy zmiany na rzecz środowiska osób
z niepełnosprawnościami wprowadzone w ostatnim roku.

 

Dla dzieci z niepełnosprawnością i dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym:

  • Zniesienie limitu na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej -

            dostosowanie do potrzeb zdrowotnych,

  • Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością,
  • Prawo do refundacji wyrobów medycznych według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania, do wysokości limitu finansowania.

 

Dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi/autyzmem:

 

  • Zwiększenie o 30% kwoty dotacji dla ŚDS, w których są uczestnikami.

 

Dla byłych uczestników WTZ, którzy podjęli pracę oraz dla oczekujących na uczestnictwo
w WTZ:

 

  • Zajęcia klubowe przy WTZ,

 

Dla osób pobierających rentę socjalną:

 

  • Podwyższenie kwoty renty socjalnej z 84% do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 

Dla osób mających na utrzymaniu niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny:

 

  • Zmiana zasad ustalania kryterium dochodowego do korzystania przez opiekuna z ulgi

rehabilitacyjnej: wyłączenie z kryterium zasiłku pielęgnacyjnego, zmiana kwoty kryterium na 12-krotność kwoty renty socjalnej z grudnia.

 

Przy okazji dzisiejszych obchodów przypominamy również film z udziałem dzieci z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu który powstał w roku 2012.JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.