Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu na posiedzeniu w dniu 21.05.2014r. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 18.06.2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
(ul. Peowiaków 6a) Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia.
Projekt Porządku Obrad:
1.    Otwarcie Zebrania Ogólnego.
2.    Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz).
3.    Zatwierdzenie Porządku Obrad.
4.    Wybór Komisji:
a)    Mandatowo- Skrutacyjnej,
b)    Uchwał i wniosków,
5.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
6.    Informacja o działalności Zarządu za rok 2013.
7.    Informacja o działalności finansowo - rzeczowej za rok 2013.
8.    Informacja o działalności koła terenowego w Biłgoraju za rok 2013
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10.    Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2013
11.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013
12.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności pożytku publicznego
13.    Zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej
14.    Udzielenie absolutorium Zarządowi.
15.    Dyskusja, uwagi, wolne wnioski.
16.    Głosowanie wniosków.
17.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18.    Zamknięcie Zebrania Ogólnego.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.