Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


ZAWIADOMIENIE

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu na podstawie §22 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia w dniu 07.11.2017 o godzinie 14:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Zamościu, przy ul. Peowiaków 6a. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, zwołuje się z zebranie w drugim terminie tj. 07.11.2017 o godzinie 15:00.

 Celem zebrania będzie podjęcie uchwał w sprawie przekazania w trybie sukcesji generalnej części majątku niezbędnego dla działalności koła terenowego w Biłgoraju z osobowością prawną a także w sprawie użyczenia na rzecz Koła Terenowego w Biłgoraju nieruchomości niezbędnych do realizacji działań statutowych Koła Terenowego w Biłgoraju.

 Projekt Porządku Obrad:

Projekt Porządku Obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Ogólnego.

  2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz).

  3. Zatwierdzenie Porządku Obrad.

  4. Wybór Komisji:

  1. Mandatowo- Skrutacyjnej,

  2. Uchwał i wniosków,

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie przekazania w trybie sukcesji generalnej części majątku niezbędnego dla działalności koła terenowego w Biłgoraju z osobowością prawną

b) w sprawie użyczenia na rzecz Koła Terenowego w Biłgoraju nieruchomości niezbędnych do realizacji działań statutowych Koła Terenowego w Biłgoraju.

  1. Zamknięcie Zebrania Ogólnego.

Z poważaniem

Maria Król 

 

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE, (Wielkość: 2.49 MB, Ilość pobrań: 410)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.