Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

ZAWIADOMIENIE


Zamość, dnia 17.01.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich”.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość zgodnie z   Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz.  1579 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich” –ogłoszenie nr 500984-N-2018 z dnia 04.01.2018 R.- wybrana została oferta złożona przez:

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O. O. ul. Żurawia 43 lok. 201, 00-680 Warszawa

Cena oferty brutto wynosi: 287.451,00 zł. (słownie zł.: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden).

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena 100 % - jedyna oferta.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

 

L.p.

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Ilość punktów wg kryterium: Cena 100%

1.

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O. O. ul. Żurawia 43 lok. 201, 00-680 Warszawa

100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.

Otrzymują:

  1. TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O. O.

ul. Żurawia 43 lok. 201

00-680 Warszawa

 

                                                       

                                                                  ……………………………..

 

 

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.