ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia


Środa, 13-05-2015

21.05.2015


ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zawiadamia o zwołaniu Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia w dniu 21.05.2015
o godzinie 15:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Zamościu, przy ul. Peowiaków 6a. Celem spotkania będzie przedłożenie członkom Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia a także dokonanie wyborów na członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

Projekt Porządku Obrad:
Projekt Porządku Obrad:
1. Otwarcie Zebrania Ogólnego.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz).
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
4. Wybór Komisji:
a) Mandatowo- Skrutacyjnej,
b) Uchwał i wniosków,
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2014
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Podsumowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji 2011-2014.
10. Dyskusja w sprawie przyjęcia sprawozdań władz Stowarzyszenia.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.
13. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zamknięcie Zebrania Ogólnego.

Z poważaniem 
Maria Król