ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Wtorek, 24-05-2016 Zamość, 20.05.2016  r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
na posiedzeniu w dniu 20.05.2016r. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 09.06.2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
(ul. Peowiaków 6a) Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia.

 

Projekt Porządku Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Ogólnego.
 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz).
 3. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 4. Wybór Komisji:

a)        Mandatowo- Skrutacyjnej,

b)        Uchwał i wniosków,

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 2. Informacja o działalności Zarządu za rok 2015.
 3. Informacja o działalności finansowo - rzeczowej za rok 2015.
 4. Informacja o działalności koła terenowego w Biłgoraju za rok 2015.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności pożytku publicznego.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 10. Omówienie bieżących działań i zamierzeń Stowarzyszenia.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Dyskusja, uwagi, wolne wnioski.
 13. Głosowanie wniosków.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie Zebrania Ogólnego.

 

                                                                Z poważaniem

 Maria Król 

Przewodnicząca