Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia 2017

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zawiadamia o zwołaniu Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia w dniu 22.06.2017
o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Zamościu, przy ul. Peowiaków 6a.

ZAWIADOMIENIE dla Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zawiadamia o zwołaniu Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia w dniu 22.06.2017 
o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Zamościu, przy ul. Peowiaków 6a
. Celem spotkania będzie przedłożenie członkom Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. Rewizyjnej.

 

Projekt Porządku Obrad:

Projekt Porządku Obrad:

1. Otwarcie Zebrania Ogólnego.

2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz).

3. Zatwierdzenie Porządku Obrad.

4. Wybór Komisji:

a)       Mandatowo- Skrutacyjnej,

b)       Uchwał i wniosków,

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2016

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja w sprawie przyjęcia sprawozdań władz Stowarzyszenia.

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi.

11. Przedstawienie planów i zamierzeń Zarządu na następny rok.

12. Wolne wnioski.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zamknięcie Zebrania Ogólnego.

 

                                                                Z poważaniem

                                                                Maria Król

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.