Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Pogranicze Równych Szans

Okres realizacji: październik 2012-wrzesień 2014 r.

Logotypy

Projekt pn.: „Pogranicze równych szans” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

 

Tytuł Projektu: Pogranicze równych szans

 

Grantodawca: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Okres realizacji: październik 2012-wrzesień 2014 r.

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z woj. lubelskiego i dolnośląskiego oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury społecznej i publicznej przez osoby niepełnosprawne poprzez dialog obywatelski z organami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za realizację polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych jako grupy dyskryminowanej.

Uczestnicy projektu:

 • osoby niepełnosprawne z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska oraz z Newcastle w Wielkiej Brytanii
 • rodziny wychowujące osoby niepełnosprawne na Zamojszczyźnie i Dolnym Śląsku
 • przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku

Partnerzy:

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz – Ostoja
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
 • Percy Hedley Foundation,Newcastle, Wielka Brytania

 

Działania:

 

I. Kampania informacyjna.

 • Lokalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia.
 • Regionalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia.
 • Produkcja i rozpowszechnienie filmów dokumentalnych.
 • Konferencja w Zamościu prezentująca rozwiązania brytyjskie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym  w kwestiach wspieranego zatrudnienia oraz wspieranego zamieszkania oraz uniwersalnych przestrzeni publicznych.
 • Promocja projektu poprzez zamieszczanie informacji na temat działań projektowych  na stronach WWW realizatorów projektu.

 

II. Warsztaty dla uczestników projektu.

 • Warsztaty aktywności obywatelskiej dla rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych.
 • Warsztaty edukacji obywatelskiej dla młodzieży niepełnosprawnej (Międzynarodowe warsztaty polsko-brytyjskiej młodzieży niepełnosprawnej, lokalne warsztaty podnoszące kompetencje społeczne młodzieży z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska).
 • Warsztaty dla realizatorów i  przedstawicieli administracji publicznej (samorząd lokalny i regionalny z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska).

 

III. Prezentacja problematyki osób niepełnosprawnych, w tym inwentaryzacji barier i propozycji rozwiązań problemów społecznych na:

 • Posiedzeniach Sesji Rad Gmin/Miast
 • Posiedzeniach Sejmików Wojewódzkich

 

IV. Upowszechnienie  wypracowanego na poziomie lokalnym modelu „Niepełnosprawny- Pełnoprawny Obywatel”.

 • opracowywanie raportów z działań przeprowadzonych na poziomie lokalnym
 • przekazywanie raportów na poziom regionalny w celu upowszechnienia
 • upowszechnianie wypracowanego lokalnego modelu „Niepełnosprawny-Pełnoprawny  Obywatel” w regionie.

 

DOKUMENTY z jakimi warto się zapoznać:

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Plan działań Rady Europy

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych

Agenda 22

Ankieta – Badanie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych

ABC Obywatela

AKTUALNOŚCI:

 

Terminy wydarzeń lokalnych

Lokalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia:

 1. 03 grudnia 2012 – Zamość, ul. Partyzantów 3 – Debata „Sami o sobie”. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i efekty jej wdrażania w Zamościu
 2. 15 grudnia 2012 – Wrocław, Al. Śląska 1 Konferencja połączona z debatą oraz wystawą na temat aktywności osób z niepełnosprawnością
 3. 6-10 maja 2013 -Zamość,  akcja „Zamalowujemy stereotypy. Uznajemy Różnorodność”
 4. 20 maja 2013 – Wrocław, akcja „Zamalowujemy stereotypy”
 5. 3 grudnia 2013 - Seminarium "Trzeba rozmawiać'
 6. 5 maja 2014 - Zamość, Happening "Różni" ale "Równi"

Terminy wydarzeń regionalnych

Regionalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia.

 1. 03 grudnia 2012 – Debata „Konwencja drogowskazem do zmian” – Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych „3 Sektor”, ul. Legnicka 65, Wrocław
 2. 10 grudnia 2012 – Debata „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnością w głównym nurcie życia społecznego” – Lublin, ul. Jezuicka 18, Teatr Stary
 3. 15 maja 2013 – akcja „Zamalowujemy Stereotypy” – Lublin
 4. 24 maja 2013 – „Akcja zamalowujemy Stereotypy” + spotkanie z parlamentarzystami z Dolnego Śląska – Wrocław
 5. 3,4 grudnia 2013 - Lublin 

 

Wydarzenia:

Październik 2012 - Czerwiec 2014: Warsztaty Obywatelskie w Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach.

Zobacz zdjęcia

3 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu przeprowadziło debatę „Sami o sobie” zorganizowaną w ramach projektu „Pogranicze równych szans” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Debata „Sami o sobie”, którą honorowym patronatem objął pan Jarosław Duda – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych,  rozpoczęła się emisją krótkiego filmu pod tytułem „POGADAĆ BY SIĘ CHCIAŁO”,w którym występują uczniowie z problemami w komunikowaniu się, prezentujący alternatywne i wspomagające metody komunikacji.

W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz osoby z niepełnosprawnością. Głównym tematem dyskusji były różnorodne bariery, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym i obywatelskim na swoim terenie.  Po burzliwej, ale rzeczowej dyskusji obie strony debaty doszły do wniosku, że dla przyszłej poprawy sytuacji potrzebne jest wzajemne zrozumienie oraz ścisła współpraca między administracją publicznąa osobami z niepełnosprawnością i organizacjami pozarządowymi.

Zobacz Zdjęcia

Debata zorganizowana przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnością w głównym nurcie życia społecznego”. Odbyła się ona 10 grudnia 2012 r. w Teatrze Starym w Lublinie
Zobacz zdjęcia


15 grudnia we Wrocław odbyła się  Konferencja połączona z debatą oraz wystawą na temat aktywności osób z niepełnosprawnością.

Zobacz zdjęcia

 

19-22.04.2013 r. Konferencja pt.: „Od pacjenta i ucznia do obywatela – uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w głównym nurcie życia społecznego. Doświadczenia polskie i brytyjski. Podczas konferencji zostały zaprezentowane min. rozwiązania brytyjskie w zakresie deinstytucjonalizacji działań oraz uniwersalnych przestrzeni publicznych ułatwiających aktywność obywatelską osób niepełnosprawnych. Niektóre tytuły wykładów: -„Szkoła dla Rodziców w Percy Hedley School jako przykład wczesnego wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny” (Anne Coates) -„Pozwólmy im mówić – co ułatwia komunikację z dorosłymi użytkownikami AAC?” (Dorothy Fraser) – „Rola ekspertów – wolontariuszy w szerzeniu dobrych praktyk i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” (Olive Surtees)

 

AKCJA LOKALNA Z OKAZJI 5 MAJA EUROPEJSKIEGO DNIA WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Celem akcji było pokazanie osób z niepełnosprawnością nie w wymiarze zawodowym, ale osobistym. Osoba pełno – czy niepełnosprawna ma szanse na uczucie, na miłość, na założenie rodziny, doświadczanie piękna czy przyjaźni. Nikt z nas nie jest skazany na samotność. Dlatego nieodłącznym elementem akcji stały się przedstawienia osób z niepełnosprawnością, które niosą przekaz pełen uniwersalnych, związanych z najpiękniejszymi uczuciami, treści: zakochania, zauroczenia, sympatii, przywiązania, miłości, zaangażowania w relację z drugim człowiekiem. Murale przedstawiają młode osoby na wózkach na różnym poziomie zacieśniania więzi – od zalotnego spojrzenia do pocałunku, małżeństwa, czy rodziny. Osoba niepełnosprawna nie musi być samotna i zgorzkniała. Forma przekazu sprawia, że trudno przejść wobec murali obojętnie, bezrefleksyjnie, a komunikat trafia szczególnie silnie do osób młodych.

 

Dzień pierwszy

W dniu 6 maja 2013r., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, zainaugurowało obchody Tygodnia przeciw Dyskryminacji, którego motywem przewodnim są happeningi malowania murali w różnych punktach Zamościa. Pierwszy dzień akcji Swoją obecnością uświetnili: Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Marian Rojek, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Adamczyk oraz Kierownictwo Zakładu Karnego w Zamościu w osobach Dyrektora kpt. Krzysztofa Stefanowskiego oraz jego zastępczyni Pani mjr Anny Adamskiej, którzy udostępnili ścianę budynku, gdzie powstały Murale. Namalowano dwa murale „Czy wiesz, co ona widzi?” oraz „Ręce mówią, kiedy usta nie mogą”

Zobacz zdjęcia

Dzień drugi

W dniu 7 maja 2013r., odbył się drugi dzień akcji duralowej „Zamalowujemy stereotypy, uznajemy różnorodność” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. W ramach akcji na murach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej powstały dwa kolejne murale. W malowaniu brali udział pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a także penitencjariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu. Namalowano murale „Czy wiesz co ona czuje?” oraz „Czy wiesz co go porusza?”

 

Zobacz Zdjęcia

5 Maja 2014 Happeningu „RÓŻNI” ale  „RÓWNI”

W  dniu 5 maja 2014 roku na płycie Rynku Wielkiego w Zamościu odbył się Happening pn. „Różni” ale „Równi” organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Zorganizowany został z okazji  Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.  Spotkanie uroczyście otworzyła Przewodnicząca Stowarzyszenia – Maria Król, przybliżając ideę dnia 5 maja.
Główną atrakcją Happeningu było wspólne ułożenie słowa na płycie Rynku Wielkiego (słowo „Różni”  zmieniało się w słowo „Równi”), w którym wzięli udział uczniowie, uczestnicy i pracownicy placówek Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu a także uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół. Podczas imprezy odbywały się konkursy z nagrodami, gry i zabawy integracyjne jak również robienie pamiątkowych „słit foci”.
Dużą atrakcją okazały się zabawy edukacyjne w strefach wyłączonych zmysłów. Każda ze stref  poświęcona była jednemu zmysłowi (mowa, wzrok, słuch).
Zorganizowana została również strefa sportu. Odbyły się pokazy gry osób z niepełnosprawnością w BOCCIA, można było także rozegrać mecz wraz z uczestnikami z niepełnosprawnością.
Atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy kolorowymi farbami.
Przez cały czas trwania Happeningu rozstawiony był telebim, na którym były wyświetlane krótkie filmy, mówiące o problemach ale i o prawach osób z niepełnosprawnością. Na telebimie oraz w internecie (za pomocą przekazu on-line) można było śledzić przebieg happeningu.
Głównym celem Happeningu „RÓŻNI” ale  „RÓWNI”   było podnoszenie świadomości społecznej i pokazanie, że mimo wielu różnic, które są między ludźmi to tak naprawdę wszyscy ludzie są sobie równi.
Mamy nadzieję, że wiele osób przybliżyło sobie tematykę niepełnosprawności.

Media o akcji:

Katolickie Radio Zamość

Kronika Tygodnia

TVP Lublin od ok 15 :15

ezamość

Radio Lublin

naszemiasto.pl

Zobacz galerię zdjęć

Warsztaty obywatelskie z rodzicami/opiekunami i pełnoletnimi osobami z niepełnosprawnościami:

26.01 – warsztaty dla mieszkańców miasta Zamość,
26.01 warsztaty dla mieszkańców miasta Biłgoraj,
9.02 - drugie warsztaty dla mieszkańców miasta Zamość,
9.02 - drugie warsztaty dla mieszkańców miasta Biłgoraj,
16.02 – warsztaty dla mieszkańców gminy Zamość.
09.03 - drugie warsztaty dla mieszkańców gminy Zamość.
06.04 - warsztaty dla mieszkańców gminy Miączyn
11.04 – warsztaty dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski
18.04 - drugie warsztaty dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski
20.04 – drugie warsztaty dla mieszkańców gminy Miączyn
27.04 - warsztaty dla mieszkańców miasta Lublin
11.05 - warsztaty dla mieszkańców gminy Skierbieszów
18.05 – drugie warsztaty dla mieszkańców gminy Skierbieszów
25.05 – drugie warsztaty dla mieszkańców Miasta Lublin
25.09 - warsztaty dla mieszkańców gminy Szczebrzeszyn
26.09 - warszaty dla mieszkańców Gminy Zwierzyniec
13.11- warsztaty dla mieszkańców Gminy Krasnobród
20.11 - drugie warsztaty dla mieszkańców Gminy Krasnobród
22.02.14 - warsztaty dla mieszkańców Gminy Hrubieszów
28.02.14 - drugie warsztaty dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn
27.02.14 - drugie warsztaty dla mieszkańców Gminy Zwierzyniec
29.03.14 - warsztaty dla mieszkańców Gminy Krasnystaw
01.03.14 - warsztaty dla mieszkańców Gminy Ulchówek i Telatyn
08.03.14 - drugie warsztaty dla mieszkańców Gminy Ulchówek i Telatyn
15.03.14 - warsztaty dla mieszkańców Gminy Tyszowce, Rachanie, Łaszczów
22.03.14 - drugie warsztaty dla mieszkańców Gminy Tyszowce, Rachanie, Łaszczów


 

Międzynarodowe Warsztaty obywatelskie młodzieży z niepełnosprawnością z Polski i Wielkiej Brytani:
22-28.09.2013 r. 

W dniach 22-28 września 2013r. na terenie Zamościa i okolic miały miejsce dyskusje, warsztaty i wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywności obywatelskich. Wzięły w nich udział osoby z niepełnosprawnością wraz opiekunami ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Ostoja" we Wrocławiu i Fundacji "Percy Hedley" z Newcastle w Anglii. 


 


 

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.