Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Zintegrowane usprawnianie


Zintegrowane usprawnianie to filozofia i system wieloprofilowych i jednoczesnych działań wobec dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu, opierający się na zasadach Nauczania Kierowanego (Conductive Education), uwzględniający następujące przesłanki:

1)U dzieci z mózgowym porażeniem w wyniku uszkodzenia mózgu może dochodzić do szeregu różnorakich dysfunkcji: neuromotorycznej, poznawczej , komunikacji, somatognostycznej, emocjonalno-społecznej, itd. Wszystkie funkcje są ważne i wymagają usprawniania.

2)Ruch, mowa, percepcja, kontakty społeczne rozwijają się równolegle od urodzenia i we wzajemnej zależności. Nie ma racjonalnego powodu, aby usprawniać je oddzielnie, bez uwzględnienia faktu integracji funkcjonalnej w mózgu.

3)Organizacja działań edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznych jednocześnie: w tym samym miejscu i czasie jest możliwa w systemie edukacji – zasadniczym dla każdego dziecka. Dziecko z niepełnosprawnością jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno-zdrowotnych i członkiem grupy rówieśniczej.

4)Organizacja codziennych, zintegrowanych działań w jednym miejscu i czasie w naturalnym cyklu edukacyjnym jest wygodna dla rodziców i sprzyja poprawie ich jakości życia.

Celem zintegrowanego usprawniania jest uzyskanie jak największej autonomii osoby z niepełnosprawnością w życiu osobistym i społecznym, możliwie pełne uczestnictwo w życiu publicznym oraz umocnienie jej rodziny.

Początki wprowadzania Nauczania Kierowanego w Polsce (Barbara Sińczuk)

O Kierowanym Nauczaniu wiedziano w Polsce już w latach osiemdziesiątych XX wieku.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych delegacja Ministerstwa Zdrowia wizytowała Instytut Petö w jego pierwszej siedzibie przy Vilanyi ut. Niestety, członkowie delegacji nie zrozumieli idei tego systemu, uznali go za zbyt surowy dla dzieci i nie zdecydowali się na współpracę z Instytutem.

Po ok.10 latach podjęto kolejną próbę bliższego poznania systemu Kierowanego Nauczania.
Tym razem inicjatywa zrodziła się w placówkach, które leczyły i rehabilitowały dzieci z m.p.dz. Był to :
- Ośrodek w Zagórzu k/Warszawy
- Ośrodek przy ul. Ożarowskiej - filia STOCER Konstancin - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie przy ul. Kasprzaka
Nieco później dołączyło Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie / Międzylesiu.
Wiodącą rolę w tych działaniach odegrali:
-dr Zbigniew Kalinowski - fizjoterapeuta, dr Zbigniew Łosiowski- neurolog dziecięcy , dr Teresa Żardecka - neurolog dziecięcy z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy
- dr Zofia Lubicz- Rudnicka- fizjoterapeuta, dr Barbara Sińczuk - pediatra z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Warszawie przy ul. Ożarowskiej
- dr Krzysztof Metera z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Dzięki wiedzy teoretycznej oraz kontaktom zawodowym i osobistym dr Z. Kalinowskiego i dr Z. Łosiowskiego i dr Zofii Rudnickiej z Ester Cotton z Londynu (International Cerebral Palsy Society) i z dr Marią Harii zainteresowanie Kierowanym Nauczaniem w Polsce rosło.
Pierwszy bezpośredni i praktyczny kontakt z Instytutem Peto miał miejsce w 1984 roku .
Grupa ok 10 polskich specjalistów z Warszawy przyjechała do Budapesztu na Międzynarodowy Kongres Neurorehabilitacji Pediatrycznej (16-15.X.1984 r.), który odbywał się nowej siedzibie Instytutu Petö przy ul. Kutvelgi i w Departamencie Neuropediatrii dr. Ferenca Katony.
Na czele delegacji stał prof. Aleksander Hulek, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwo do Walki z Kalectwem. Zagórze reprezentowały w/w osoby , Ośrodek z ul. Ożarowskiej dr Zofia Lubicz- Rudnicka, dr Barbara Sińczuk- lekarz pediatra i mgr Teresa Filipiak - fizjoterapeuta a Centrum Zdrowia Dziecka dr Krzysztof Matera .

Udział w Kongresie i możliwość zobaczenia "na żywo" zajęć z dziećmi w Instytucie Petö był niezwykle inspirujący. Po powrocie do Warszawy natychmiast podjęto przygotowania do stworzenia warunków technicznych (sprzęt Petö) i kadrowych niezbędnych do rozpoczęcia wdrażania elementów systemu Kierowanego Nauczania w dwóch ośrodkach w Warszawie. Pierwsze Grupy Kierowanego Nauczania powstały w Ośrodku na ul. Ożarowskiej i w Zagórzu
w 1986 roku a następnie w Centrum Zdrowia Dziecka.


Dzięki nawiązanym w trakcie Kongresu kontaktom ze specjalistami z Wielkiej Brytanii (Olive Surtees , Lillemor Jernqvist) pracownicy Zagórza i Ożarowskiej wzięli udział w szkoleniu w wiodących ośrodkach w Wielkiej Brytanii prowadzących grupy Kierowanego Nauczania- w Londynie , Percy Hedley i Rutland House. Szkolenie odbyło się w 1985 roku (25.06- 7.07). W organizacji szkolenia znaczący udział miało środowisko rodziców dzieci niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Po tym okresie w Polsce nastąpił kilkudziesięcioletni intensywny proces szkolenia, również z udziałem specjalistów zagranicznych, wdrażania i usprawniania dzieci z mpd wg systemu Kierowanego Nauczania w wielu placówka rehabilitacyjnych.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.