Informacje

aktualności, Czwartek, 2 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W uchwalonym przez Sejm RP w dniu 31 marca pakiecie ustaw, zwanych Tarczą Antykryzysową, znajdują się ważne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami przepisy:

1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni spowodowany zamknięciem żłobków, przedszkoli,szkół, placówek wsparcia dziennego, WTZ, ŚDS itp dla:

- opiekunów osób z niepełnosprawnościami do 18 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

- opiekunów osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia, którzy  z powodu COVID -19 nie mogą uczęszczać do szkoły, ośrodka rewalidacyjnowychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19.

 2. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności:

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

- upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony, kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

- upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony, kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 3. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności w kontekście świadczeń przyznanych z pomocy społecznej:

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z tym co opisano w pkt 2., na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

- Przedłużenie decyzji nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.


Wszelkich informacji udzielają ośrodki pomocy społecznej, właściwe dla miejsca zamieszkania.

Również Stowarzyszenie postara się wspierać Państwa w zakresie aktualnie zmieniających się przepisów prawa. W razie pytań prosimy o kontakt z Kamilem Kabasińskim (kamil.kabasinski@gmail.com, 608-247-039).

 

deklaracja dostępności

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem