Ogłoszenie rekrutacyjne

aktualności, Czwartek, 28 stycznia 2021

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w Zamościu zarządzające 12 placówkami dla osób z niepełnosprawnością,
w tym wieloma międzynarodowymi i krajowymi programami na rzecz osób
z niepełnosprawnością i ich rodzin, poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

 

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Zamość

Liczba wakatów: 1

 

Obowiązki:
 

- Kształtowanie i realizacja strategii finansowej Stowarzyszenia zarówno w aspekcie działalności operacyjnej i statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń finansowych Stowarzyszenia i jego placówek w tym:

1) wspieranie kluczowych decyzji Zarządu dzięki dostarczaniu informacji na temat aktualnej kondycji finansowej Stowarzyszenia – raportowanie zarządcze,

2) nadzór i koordynacja przygotowywania budżetu Stowarzyszenia i jego placówek i projektów oraz kontrola ich wykonania,

3) nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości finansowej,

4) zarządzanie obszarem księgowości, controlingu oraz rozliczeń finansowych z beneficjentami programów zarządzanych przez Stowarzyszenie,

- Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi, podatkowymi i statystycznymi oraz firmami audytorskimi w zakresie udzielania informacji i raportowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wytycznymi Komisji Europejskiej i zawartych w umowach warunków,

-  Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi,

-  Sporządzanie raportów, sprawozdań, analiz i symulacji na potrzeby Zarządu,

-  Tworzenie wewnętrznych procedur dotyczących obszaru finansowego.


 Oczekujemy:

 

- biegłej znajomości zasad rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controlingu;

- wykształcenia wyższego z zakresu finansów lub ekonomii;

- minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku głównego księgowego

-  wiedzy ogólnej dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych/niepublicznych (np. wiedza z zakresu oświaty, zdrowia i/lub pomocy społecznej)

- praktycznej znajomości zasad dyscypliny środków publicznych;

- mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania środkami europejskimi;

- umiejętności planowania oraz analitycznego i strategicznego myślenia,

- zdolności organizacyjnych, samodzielności i konsekwencji w działaniu,

- znajomość zasad księgowości elektronicznej,

- wysokiej motywacji w realizacji celów zawodowych,

- mile widziana znajomość języka angielskiego.

- mile widziane aktualne uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z wpisem na listę państwową

Oferujemy:

- możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,

- pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,

- zarządzanie zespołem doświadczonych pracowników księgowości.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dn. 28.02.2021 pocztą elektroniczną na adres: biuro@spdn.pl

 • CV w języku polskim
 • Listu motywacyjnego

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie: Główny księgowy

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w aplikacji i uzupełnienie pkt. 2  następującej klauzuli:

 

"Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji.

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.

    Wyrażam zgodę

    Nie wrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w  Zamościu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO),  informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu, tel: 846271438, email: biuro@spdn.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu jest możliwy pod numerem tel. nr. 846271438 lub adresem email: iodokzk@gmail.com 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji stosunku pracy tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 221 § 3-5 Ustawy z 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.
 4. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, tj. zgodnie z art. 221a lub 221b KP, lub w przypadku wyrażenia przez Państwa woli rozpatrywania zgłoszonej kandydatury w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej i przyszłych rekrutacji.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
 6. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody lub przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 10. W zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 12. Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

 

deklaracja dostępności

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem