ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 15.03.2016r.

ogłoszenia, Wtorek, 15 marca 2016

Zamość, 15.03.2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6a 22-400 Zamość

REGON:006057432

NIP: 922-10-70-044

Telefon: (84) 639 33 11

Fax: (84) 627 14 38

 

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla adaptacji i rozbudowy budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Kresowej 24 działka nr 18/1
z uwzględnieniem działki nr 18/2 z przeznaczeniem na parkingi w Zamościu zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami norm.

 

III. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kryterium oceny oferty

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 

IV. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Pogudz-Kusiak,    e-mail: mpogudz@onet.pl w terminie maksymalnie 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

V. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:

1. Opracowaną koncepcję architektoniczną wraz z analizą chłonności terenu wraz ze szkicową wizualizacją programu użytkowego;

2. Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie i referencje;

3. Oświadczenie, iż dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, w zakresie objętym zamówieniem, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

VI. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Ul. Peowiaków 6a 22-400 Zamość pokój nr 10

W terminie do dnia 23.03.2016 do godziny 10:00 z dopiskiem: OFERTA KRESOWA nie otwierać przed 23.03.2016 przed godziną 10:00

Oferty wysłane pocztą zostaną przyjęte o ile dotrą do siedziby Zamawiającego do dnia 23 marca 2016 roku do godziny 10:00. Oferta powinna zostać złożona w wersji papierowej oraz dołączonej wersji elektronicznej w pliku PDF.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2016 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w Sali konferencyjnej.


Zatwierdził:                                                                      Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom                                                                                       Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

                                                                                                                                   Maria Król

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem