Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych

ogłoszenia, Poniedziałek, 27 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Stowarzyszenia w Zamościu i Biłgoraju.
I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
REGON:006057432
NIP: 922-10-70-044
Telefon: (84) 639 33 11
Fax: (84) 627 14 38

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
Koło Terenowe w Biłgoraju
ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj
REGON:006057432
NIP: 922-10-70-044
Telefon/Fax: (84) 686 51 42

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
- olej napędowy ON – szacunkowa ilość w ciągu roku 30 000 litrów (20 000 litrów Zamość + 10 000 litrów Biłgoraj).
Powyższa ilość jest ilością szacunkową i nie jest zobowiązująca dla Zamawiającego.
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09134100-8 Olej napędowy
2. Miejscem realizacji dostaw są Stacje Paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Zamość w odległości nie większej niż 3 kilometry od siedziby Zamawiającego oraz Stacje Paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Biłgoraj w odległości nie większej niż 3 kilometry od siedziby Koła Terenowego w Biłgoraju Zamawiającego.

3. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy posiadający sieć Stacji Paliw na terenie całej Polski oraz posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.

5. Oferowane paliwo będące przedmiotem zamówienia musi być wysokiej jakości i spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.1680 z późn. zm.) oraz jednocześnie spełniać normy PN-EN 590, PN-EN 228.

6. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów w Stacji Paliw Dostawcy, czynnej 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę. Zakup paliwa dokonywany będzie za pomocą bezgotówkowych kart paliwowych po cenie aktualnie obowiązującej na danej Stacji Paliw Dostawcy w momencie zakupu, pomniejszony o stały rabat (upust) niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Dostawcę.

7. Rozliczenie finansowe za dostarczone do Zamawiającego paliwo następować będzie w okresie – 2 razy w miesiącu to jest od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca oddzielnie dla taboru samochodowego w Zamościu i w Biłgoraju.

8. Oprócz faktur za pobrane paliwa należy dostarczyć dokumenty potwierdzające pobranie ich ilości wydawane bezpośrednio kierowcy przy tankowaniu.

9. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów będzie dołączony do umowy po wyłonieniu Dostawcy.

III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
2) Cena oleju napędowego podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
4) Dostawca określi w ofercie cenę oleju napędowego na podstawie średniej dziennej ceny paliwa na stacji paliw Dostawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego w Zamościu w dniu 02 marca 2017 r.
5) Dostawca określi wysokość udzielonego rabatu w procentach. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

IV. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Janusz Pilewicz, tel.( 84) 639 33 11, (84) 639 33 12, e-mail: biuro@spdn.pl

V. Sposób przygotowania oferty:
1. Dostawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową paliwa netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość stałego rabatu na 1 litr paliwa.
Oferta winna zawierać nazwę i adres Dostawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:
1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dołączone do formularza ofertowego,
2) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
5) parafowany przez Dostawcę projekt umowy.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07 marca 2017 r. do godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość.– pokój Nr 10 lub przesłać faxem na nr tel. (84) 627 14 38. Oferty wysłane pocztą zostaną przyjęte o ile dotrą do siedziby Zamawiającego do dnia 07 marca 2017 r. do godz. 09.00.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2017 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość w Sali Konferencyjnej. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zapytaniu zostaną wykluczone z możliwości realizacji zamówienia.


VII. Kryterium oceny oferty:
Cena - 50%
Rabat - 50%

Zastosowane wzory do obliczania oferty:
Cena:

cena oferty najniższej
………..……………….. x 50 %
cena oferty badanej

Rabat-stały upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania:

rabat oferty badanej
……………………….. x 50 %
rabat max.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Inne:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.

Zamość, dnia 27 lutego 2017 r.

……………………………………..

 

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem