ZAPYTANIE OFERTOWE

ogłoszenia, Poniedziałek, 5 listopada 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

 

 1. I.              Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość

Organizacja Pożytku Publicznego 
KRS 0000057364

REGON:006057432

NIP: 922-10-70-044
Telefon: 603 07 07 22

Adres email: biuro@spdn.pl
Strona internetowa: www.spdn.pl
 
 1. II.            Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. III.           Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - warsztatu terapii zajęciowej, w ramach realizacji projektu nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej złożonej z projektu budowlanego oraz przedmiarów [zwanej dalej dokumentacją projektową]. Pełna dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz jest dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w zakresie adaptacji budynku i rozbudowy do linii podziału zaznaczonej w projekcie budowlanym.
 3. Wykonawca winien dokonać wyceny wszystkich robót objętych projektem budowlanym oraz przedmiarem robót. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarami, Wykonawca winien dokonać wyceny w oparciu o rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym. Przedmiar stanowi opracowanie pomocnicze. W zakres robót objętych zapytaniem wchodzi również wycinka drzew zgodnie z załączoną decyzją. W zakresie robót drogowych należy przyjąć do wyceny 100 m2 nawierzchni drogowej, 80 m2 powierzchni dojść pieszych.

UWAGA:

Przedmiary robót załączone do zapytania ofertowego mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego.

 1. Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312320-6 Montaż anten telewizyjnych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45410000-4 Tynkowanie

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45431000-7 Kładzenie płytek

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45331110-0 Instalowanie kotłów

45332200-5Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

 1. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji na wykonane roboty budowlane to 5 lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru robót, będących przedmiotem zamówienia. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji na urządzenia i wyposażenie zgodny z okresem gwarancji producenta.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem. Koszt udziału w wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 4. Opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) niż te przyjęte w dokumentacji projektowej  (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie do: 20.02.2020 r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. Nie podlegają wykluczeniu, tj.:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1.  zdolności technicznych lub zawodowych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

2.1.1. Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej dwie roboty budowlane [w ramach odrębnych umów na realizację robót budowlanych] w obiektach, w których uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub są przeznaczone dla wszystkich użytkowników, każdy ma powierzchnie co najmniej 700 m2, łączna wartość tych robót wynosiła co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto i potwierdzi należyte wykonanie tych robót budowlanych przy pomocy dowodów (np. referencje), zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wartości pieniężne wskazane w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, należy przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Bazie Konkurencyjności.

2.1.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy spełniającym następujące wymagania: a) ukończył studnia drugiego stopnia na kierunku budownictwo, uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b) który kierował minimum dwiema robotami budowlanymi.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz.65 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania ww. kwalifikacji lub które posiadają prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ).

 1. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana, w oparciu o dokumenty i oświadczenie złożone przez Wykonawcę.
  1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.
  2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego skierowanym na adres e-mail: biuro@spdn.pl

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Małgorzata Pogudz-Kusiak – Skarbnik Stowarzyszenia – w zakresie merytorycznym

dr Wojciech Wnuk – w zakresie formalno-prawnym

 

VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

VIII. Termin związania ofertą

 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ [formularz ofertowy] oraz następujące załączniki:

a)    wypełniony i podpisany Wykaz Wykonanych robót budowalnych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

b)    wypełniony i podpisany Wykaz osób, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

2. Do oferty Wykonawca załącza pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych.

 

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie

 

Koperta winna być zaadresowana następująco:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość [Sekretariat]

 

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:

Oferta Zapytaniu ofertowym pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ - nie otwierać przed dniem 27 listopada 2018 r. przed godz. 12.15  Dostarczyć do godz. 12.00

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

 

UWAGA!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość [Sekretariat]

Termin:  do dnia 27 listopada 2018 r., do godz. 12.00

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny ofert.

 

1)    Cena oferty to cena ryczałtowa.

2)    Wymienione wartości w ofercie (netto i brutto) należy podać w walucie polskiej PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 

A. cena: 100 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

 1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego Zapytania ofertowego. Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego) żadnych wartości dot. ceny Zamawiający odrzuci taką ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilości punktów otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na Bazie Konkurencyjności oraz na własnej stronie internetowej.
 2. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 3. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie zapytania w każdym czasie bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający może zmienić Zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie  uwzględniona informacja o zmianie. Zamawiający przedłuży termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to  konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

 

XIV Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

 

XV. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem