Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych

ogłoszenia, Środa, 14 sierpnia 2019

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
REGON:006057432

NIP: 922-10-70-044
Telefon: (84) 639 33 11

Fax: (84) 627 14 38

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia 01 września 2019 r. do 31 marca 2022 r.

- olej napędowy ON – szacunkowa ilość w ciągu roku  40 000 litrów.

Powyższa ilość jest ilością szacunkową i nie jest zobowiązująca dla Zamawiającego.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09134100-8 Olej napędowy

2. Miejscem realizacji dostaw są Stacje Paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Zamość w odległości nie większej niż 3 kilometry od siedziby Zamawiającego.

 

3. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy posiadający sieć Stacji Paliw na terenie całej Polski oraz posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

 

4. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. 


5. Oferowane paliwo będące przedmiotem zamówienia musi być wysokiej jakości i spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.1680 z późn. zm.) oraz jednocześnie spełniać normy PN-EN 590, PN-EN 228.

 

6. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów w Stacji Paliw Dostawcy, czynnej 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę. Zakup paliwa dokonywany będzie za pomocą bezgotówkowych kart paliwowych po cenie aktualnie obowiązującej na danej Stacji Paliw Dostawcy w momencie zakupu, pomniejszony o stały rabat (upust) niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Dostawcę.

 

7. Rozliczenie finansowe za dostarczone do Zamawiającego paliwo następować będzie w okresie – 2 razy w miesiącu to jest od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

 

8. Oprócz faktur za pobrane paliwa należy dostarczyć dokumenty potwierdzające pobranie ich ilości wydawane bezpośrednio kierowcy przy tankowaniu.

 

9. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów będzie dołączony do umowy po wyłonieniu Dostawcy.

 

III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1)     Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.

2)     Cena oleju napędowego podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3)     Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

4)     Dostawca określi w ofercie cenę oleju napędowego na podstawie średniej dziennej ceny paliwa na stacji paliw Dostawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego  w dniu 16 sierpnia 2019 r.

5)     Dostawca określi wysokość udzielonego rabatu w procentach. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

 

IV. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Janusz Pilewicz,    tel.( 84) 639 33 11, (84) 639 33 12, e-mail: biuro@spdn.pl

V. Sposób przygotowania oferty:
1. Dostawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową paliwa netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość stałego rabatu na  1 litr paliwa. 
Oferta winna zawierać nazwę i adres Dostawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być 
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:
1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
dołączone do formularza ofertowego,
2) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

4) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień 
do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
5) parafowany przez Dostawcę projekt umowy.


VI. Miejsce i termin złożenia oferty:


1. Ofertę należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość.– pokój Nr 10 lub przesłać faxem na nr tel. (84) 627 14 38 lub na adres e-mail: biuro@spdn.pl. Oferty wysłane pocztą zostaną przyjęte o ile dotrą do siedziby Zamawiającego do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 09.00.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość w Sali Konferencyjnej. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zapytaniu zostaną wykluczone z możliwości realizacji zamówienia.


VII. Kryterium oceny oferty: 

Cena   -  50%
Rabat  -  50%

 

Zastosowane wzory do obliczania oferty:

Cena:

 

               cena oferty najniższej

            ………..………………..     x  50 %

                cena oferty badanej

 

Rabat-stały upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania:

 

                rabat oferty badanej

            ………………………..     x   50 %

                   rabat max.

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

VIII. Inne:

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.

Zamość, dnia 14 sierpnia 2019 r.

   Przewodnicząca

     Maria Król

 


 Pytania do zapytania ofertowego i odpowiedz na pytania. 

PYTANIA:

Szanowni Państwo,

Przesyłam Państwu zapytania do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę paliw oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 01 września 2019 r. do 31 marca 2022 r., prosząc o pozytywne rozpatrzenie.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w treści zapisów § 5 ust.4 projektu umowy usunąć słowo: “brutto”? Naliczenie kary umownej nie stanowi ani świadczenia usług ani dostawy towarów, dlatego też kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie mogą być wskazywane w kwotach brutto lub netto, w przypadku, gdy kara umowna określona jest kwotowo tak jak w tym przypadku, to wskazuje się jedynie, że wynosi ona 1.000,00zł. Naliczenia kary umownej jako czynność nie będąca czynnością opodatkowaną podatkiem VAT nie może też być dokumentowana fakturą, a dokumentem właściwym do jej rozliczenia (zapłaty) jest nota księgowa.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w treści zapisów § 5 ust.5 projektu umowy dokonać zmiany, gdyż Zamawiający nie wystawia faktur Wykonawcy. Zgodnie z przedmiotem umowy, Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży paliw oraz innych towarów na rzecz Zamawiającego i wystawiał faktury. Propozycja zapisu: „Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur z tytułu dokonywania transakcji bezgotówkowych, bez podpisu osoby przez niego upoważnione.”.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.

Z poważaniem,

xxxxxxx


NASZE ODPOWIEDZI:

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wysłane przez Państwo zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę paliw oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 01 września 2019 r. do 31 marca 2022 r., informujemy, że:

ad.1. Zamawiający wyrazi zgodę,aby w treści zapisów § 5 ust.4 projektu umowy usunąć słowo „brutto”.

ad.2. Zamawiający wyrazi zgodę, aby w treści zapisów § 5 ust.5 projektu umowy pojawił się zapis: „Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur z tytułu dokonywania transakcji bezgotówkowych, bez podpisu osoby przez niego upoważnione.”.

ad.3. Zamawiający dopuści możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie.

Z poważaniem,

Maria Król

 

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem