Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenia, Wtorek, 10 listopada 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Działając w imieniu Zamawiającego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – Wyrównać szanse” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2020 r. pod numerem 603824-N-2020.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 06.11.2020 r. godzina 10 00. Otwarcie ofert wyznaczył na dzień 06.11.2020 r. na godzinę 10 30. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę , którą zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Kwota ta wynosi 324.000,00 zł brutto.

Oferta, która wpłynęła w terminie i podlegała ocenie przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

 

Maria Król Przewodnicząca Stowarzyszenia


deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem