deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.spdn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.05.14. 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.05.14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część z opublikowanych filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.05.14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.05.14.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marika Buczek, biuro@spdn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 627 14 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu | Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu | Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6A | 22-400 Zamość

 1. Do budynku Peowiaków 6a prowadzą trzy wejścia oznaczone literami A, B i C. Wejścia A i B poprzez bramę przy drodze dojazdowej pomiędzy budynkami Peowiaków 4 i Peowiaków 6. Wejście C przez bramę przy budynku przy budynku Peowiaków 8. Wszystkie wejścia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.
 2. Recepcja znajduje się przy wejściu B - na wprost wejścia. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Do recepcji mogą podjeżdżać osoby z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Korytarzami jest dostęp do wszystkich pomieszczeń na tym poziomie.
 3. Na wyższe piętra oraz niższą kondygnację budynku osoby na wózkach mogą przedostać się za pomocą platform pionowych. 
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdej kondygnacji budynku.
 5. Przed budynkiem pomiędzy budynkami Peowiaków 4 i Peowiaków 6 wyznaczone są 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Budynek oraz wszystkie pomieszczenia są odpowiednio oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami w tym osób komunikujących się w sposób poza werbalny (odpowiednia wysokość, symbolika).
 7. Cały budynek posiada szereg rozwiązań umożliwiających dostępność osobom z niepełnosprawnościami:
 • szerokie korytarze (odpowiednie dla osób przemieszczających się na wózkach)
 • barierki, uchwyty, poręcze
 • włączniki i klamki na odpowiedniej wysokości
 • poszerzona wejścia do pomieszczeń (odpowiednie dla osób przemieszczających się na wózkach)
 • brak progów
 • podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną
 • mobilne podnośniki do przenoszenia i przewożenia osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym – tak.
 • Możliwość korzystania z tłumacza migowego – tak.

 

Lokal - Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamość

ul. Kilińskiego |22-400 Zamość

 1. Do wejścia lokalu prowadzi podjazd dla wózków.
 2. W lokalu jest łazienka oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Kuchnia ma obniżony blat z możliwością wjechania pod niego wózkiem.
 4. Sprzęty rtv agd w lokalu znajdują się na odpowiedniej wysokości  dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Lokal oraz wszystkie pomieszczenia są odpowiednio oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami w tym osób komunikujących się w sposób poza werbalny (odpowiednia wysokość, symbolika).
 6. Cały lokal posiada szereg rozwiązań umożliwiających dostępność osobom z niepełnosprawnościami:
 • szerokie korytarze (odpowiednie dla osób przemieszczających się na wózkach)
 • barierki, uchwyty, poręcze
 • włączniki i klamki na odpowiedniej wysokości
 • poszerzona wejścia do pomieszczeń (odpowiednie dla osób przemieszczających się na wózkach)
 • brak progów
 • podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną
 • mobilne podnośniki do przenoszenia i przewożenia osób z niepełnosprawnością ruchową.
 1. Lokal nie posiada miejsca parkingowego.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym – tak.
 • Możliwość korzystania z tłumacza migowego – nie.

 

Budynek - Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” | Centrum Aktywizacji Społecznej 2 w Białobrzegach.

Białobrzegi 19

 1. Budynek znajduje się w miejscowości Białobrzegi 19 (10  km od Zamościa).
 2. Budynek o powierzchni ok. 500 m.
 3. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. Pomieszczenia w budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 5. Budynek jest wyposażony w platformę naschodową.
 6. Budynek posiada podjazd na zewnątrz budynku,
 7. Szerokość korytarzy umożliwia przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach.
 8. Budynek ma drzwi o szerokości ok. 100 cm.
 9. Budynek posiada niezbędne podjazdy oraz dostosowane toalety i prysznice
 10. Budynek posiada obszerny parking do dyspozycji osób z niepełnosprawnością korzystających z usług ośrodka oraz pracowników.  Wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami brak, jednak pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych mają ON.
 11. mobilne podnośniki do przenoszenia i przewożenia osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym – tak.
 • Możliwość korzystania z tłumacza migowego – nie.

 

Budynek - Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

ul. Kresowa 24 | 22-400 Zamość

 • Budynek jest dostępny bezpośrednio z poziomu parteru od strony południowej (główne wejście do budynku) oraz przez pochylnię od strony południowo-wschodniej. Przy obu wejściach do budynku zainstalowane są przyciski dzwonków przywoławczych na wysokościach dostępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Oba wejścia są wyjściami ewakuacyjnymi dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.
 • Komunikacja wewnętrzna w budynku odbywa się między kondygnacjami dzięki dwóm wydzielonym klatkom schodowym i windzie osobowej.
 • Z poziomu parteru korytarze prowadzą do poszczególnych pomieszczeń.
 • Osoby niepełnosprawne korzystają z windy. Winda ma zainstalowany komunikator głosowy informujący o danym poziomie postoju.
 • Na każdej kondygnacji układ korytarzy pozwala dotrzeć do wszystkich pomieszczeń i spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • Wszystkie wejścia są pozbawione progów. Poziom piwnicy, parteru, I pietra i II piętra dostępny jest za pomocą windy oraz klatek schodowych.
 • Na poziomie wszystkich kondygnacji znajdują się sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych pod względem metrażu i wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie (poręcze przy toaletach i umywalkach, krzesełka i poręcze przy prysznicach oraz podnośnik sufitowy).
 • Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia kąpielowe dostosowane dla niepełnosprawnych ruchowo.
 • Wszystkie drzwi spełniają normy pozwalające przemieszczać się na wózkach dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Budynek - Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Zofii i Jana Kułakowskich

Białobrzegi 57

 • Placówka znajduje się w miejscowości Białobrzegi 57 (10km od Zamościa).
 • Placówka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością - posiada podjazdy na zewnątrz budynku, brak barier architektonicznych na terenie obiektu na parterze oraz dostosowane toalety.
 • Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w pomoce terapeutyczne dostosowane do wieku i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek został przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością: szerokie drzwi, wykładziny antypoślizgowe, poręcze w toalecie i łazience, przestronne pokoje z możliwością manewrowania wózkiem, .podnośnik sufitowy miedzy pokojem a łazienką.
 • Wszystkie drzwi w budynku są o szerokości minimum 100cm.
 • Szerokość korytarzy umożliwia przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku nie ma progów.
 • W budynku jest szereg innych udogodnień np.: barierki, uchwyty, podłogi pokryte specjalną antypoślizgową wykładziną oraz mobilne podnośniki do przenoszenia i przewożenia osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Budynek posiada obszerny parking do dyspozycji osób z niepełnosprawnością korzystających z usług placówki oraz pracowników.  Wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami brak, jednak pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych mają ON.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym – tak.
 • Możliwość korzystania z tłumacza migowego – nie.

 

 

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem